મકાન વેચવાનું છે

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મકાન વેચવાનું છે
ધંધાને અનુકુળ રોડટચ દિવાનપરા રોડ કન્યા શાળાની સામે સવારે ૯ાા થી ૧૨ રૂબરૂ સ્થળ પર મળવું ૯૮૯૮૩૭૬૭૦૬
વેચવાનું છે
શિ ાક સોસાયટીની સામે સિતારામ ટેનામેન્ટમાં ફુલ સંપૂર્ણ સુવિધાવાળુ દેવાનું છે મો. ૭૬૯૮૯૮૧૨૭૫, ૯૮૨૨૬૮૦૫૨
વેચવાના
આનંદનગર રૂમ રસોડુ હાઉસિંગબોર્ડ બ્લોક ૧૯૨, ૨ કીમત ૫.૧૧ નારી ચોકડી સ્વપ્નસષ્ટી પ્લોટ ૨, ૧૦૫વાર ૮૪૦૧૬૨૦૮૩૬, ૯૯૯૮૪૯૪૯૪૬
મકાન ફલેટ પ્લોટ લે-વેચ
ભાડે લેવા દેવા મળો ગાયત્રીનગર દેવરાજ નગર શહેર ફરતી સડક ઘોઘારોડ સુમેરૂ સુભાષનગર ઘોઘાસર્કલ સરદારનગર રૂપાણી કાળીયાબીડ તળાજારોડ સીદસરરોડ કૈલાસધામ ૯૭૨૭૨૪૯૬૬૯
એસ્ટેટ
જમીન/ મકાન દુકાન ભાડેથી તથા વેચાણથી ખરીદવા તેમજ વેચવા માટે સંપર્ક મકવાણા ભાવેશ ૯૮૨૪૨૪૫૮૫૨
શિવાલીક એસ્ટેટ
આંબાવાડી વિસ્તારમાં ખાલી પ્લોટ વેચાણથી ૧૨૬, ૧૫૩વાર વાણિયા બ્રાહ્મણ પટેલ સોની લોૈહાણા ચોક્કસજ્ઞાતિ સંપર્ક. ૭૮૭૮૦૦૭૦૦૯
ટેનામેન્ટ વેચવાનુ છે
ગણેશનગર - ૨ નીચે બે રૂમ રસોડુ સંડાસ બાથરૂમ ફળીયુ ઉપર બે રૂમ સંડાસ બાથરૂમ ટાઇટલ કલીયર વેચવાનું છે ૮૭૫૮૭૬૭૨૯૮, ૯૨૭૫૦૭૩૦૯૮
મકાન વેચવાનુ છે
એજયુકેશનના હબસમાં કાળીયાબીડમાં ત્રણરૂમ રસોડુ સંડાસ બાથરૂમ નળકનેકશન ૧૦,૦૦૦ લીટર વોટર ટેન્ક વ્યાજબી કિંમતનું મેઇનરોડ નજીક મો. ૯૬૨૪૪૭૨૭૫૬

દુકાન વેચવાની છે
બિઝનેસ સેન્ટર રૂપમ ઘોઘાગેઇટ ખાતે દરેક શો રૂમને લાયક દુકાન વેચાણથી આપવાની છે મો ૯૪૨૯૦૯૪૨૦૨
પ્લોટ વેચવાનો છે
સિદસર એન્જીનીયરીંગ કોલેજની સામે બાજુએ ૨૦૦ વારનો પ્લોટ સંપર્ક. ૨૪૩૫૬૦
લે વેચ
ઘોઘાસર્કલમાં ફલેટ ૩ઇઋછ 3flor લીમડીમાં ૨ô્રગ્ર 2BHK અકવાડામાં પ્લોટ ૧૦૦વાર દુકાન વેચાવ ૯૩૭૬૨૯૦૯૭૯


ભાડે આપવાના
દેવુબાગ અનંતવાડી દેસાઇનગર શાસ્ત્રીનગર વિજયરાજનગર જવેલ્સ સર્કલ કાળીયાબીડ સાગવાડી હીલડ્રાઇવ પરીમલ કાળાનાળા ક્રેસંન્ટ સુભાષનગર શીવાજીસર્કલ ટોપથ્રી ૭૮૭૮૨૨૨૨૪૦


જગ્યા ભાડે આપવાની છે
વિઠ્ઠલવાડી, ઉધોગનગર માં હીરાના કારખાના માટે પહેલા માળે ૧૮િ૨૪ ની જગ્યા સોળ ઘંટીનુ મકાન ભાડે આપવાનુ છે ૦૯૩૨૨૭૪૮૧૫૫
ભાડે જોવે
દેવુબાગ, સરીતા વિજયરાજ બોરતળાવ દેસાઇનગર ગુરૂનગર ઋષિરાજ, બેંક કોલોની, જીઆઇડીસી ચિત્રા, ફુલસર, ગોૈતમેશ્વર, ગોૈત્તમનગર, મારૂતીનંદન ચંદ્રમોૈલી, ચંદ્રમણી ૧-૨ ખોડીયારનગર તથા ભાવન