રાજકોટ શાકભાજી

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજકોટ શાકભાજી
લીંબુ ૧૫૦-૩૨૦
પોપૈયા ૧૨૦-૨૦૦
બટાટા ૩૪૦-૪૪૧
ટમેટા ૫૪૦-૬૨૦
કોથમરી ૨૦૦-૩૫૦
મુળા ૨૦૦-૩૬૦
રીંગણા ૨૪૦-૩૨૦
કોબીજ ૨૮૦-૩૬૦
ફલાવર ૫૦૦-૭૦૦
ભીંડો ૪૫૦-૫૫૦
ગુવાર ૮૮૦-૧૦૪૦
ચોળાસીંગ ૩૨૦-૪૮૦
વાલોળ ૮૫૦-૧૦૦૦
ટીંડોળા ૨૨૦-૩૪૦
દુધી ૧૨૦-૨૪૦
કારેલા ૩૨૦-૪૮૦
તુરીયા ૪૫૦-૬૫૦
કાકડી ૨૮૦-૩૮૦
વટાણા ૮૦૦-૧૨૦૦
કંટોળા ૫૪૦-૬૨૦
ગલકા ૩૨૦-૪૮૦
મેથી ૧૦૦-૨૫૦
ડુંગળી લીલી ૬૦૦-૮૦૦
મરચા લીલા ૬૦૦-૮૦૦
લસણ લીલું ૩૪૦-૪૨૦
મગફળી લીલી ૫૦૦-૮૦૦
મકાઇ લીલી ૧૮૦-૨૩૦
સાવરકુંડલા
સીંગ મોટી ૬૫૦-૭૧૫
તલ સફેદ ૨૧૦૦-૨૩૦૦
તલ કાળા ૨૦૦૦-૨૪૦૦
જીરૂ ૧૭૫૦-૧૯૭૦
કપાસ ૮૦૦-૯૧૦
ઘઉ લોકવન ૨૭૦-૩૨૭
ઘઉ ટુકડા ૨૮૨-૩૩૦
બાજરો ૨૦૦-૨૭૦
એરંડા ૭૨૫-૭૫૦
જુવાર ૪૬૦
મેથી ૧૦૦૮
ચણા ૪૦૦-૫૫૦
મગ ૯૫૦-૧૩૦૦
નવો કપાસ ૮૦૦
ગમ ગુવાર ૮૦૦-૧૦૭૦
સીંગ ઉનાળુ ૮૫૦-૯૭૦
સીંગદાણા ૮૫૦-૯૭૦
જૂનાગઢ બજાર
મગફળી પિલાણ ૧૩૫૦૦-૧૩૭૦૦
મગફળી જાડી ૧૫૩૦૦-૧૫૫૦૦
મગફળી જી-૨૦ ૧૫૩૦૦-૧૫૫૦૦
સીંગખોળ ૨૬૫૦૦
કપાસિયા ખોળ ૮૫૦-૯૦૦
ઘઉ બેસ્ટ ૧૮૮૦-૧૯૨૦
ઘઉ મીડિયમ ૧૮૪૦-૧૮૬૦
ઘઉ મિલબર ૧૬૫૦-૧૭૦૦
સીંગતેલ લુઝ ૭૩૦-૭૩૫
કપાસિયા વોશ ૫૯૦-૫૯૩
કપાસિયા રીફાઇન તેલ ૧૦૬૫-૧૦૮૦
ચણા ૨૮૫૦-૨૯૫૦
વિસાવદર
ઘઉ લોકવન ૨૯૬-૩૪૨
કપાસ ૭૫૩-૮૦૭
ચણા ૪૨૩-૫૦૫
વાલ ૫૨૬-૭૨૬
મગફળી જાડી ૫૦૭-૬૧૫
એરંડી ૬૫૪-૭૪૮
તલ સફેદ ૧૮૫૩-૨૪૧૫
મેથી ૭૫૬-૯૨૪
ધાણા ૧૫૫૦-૧૮૦૦
લસણ ૫૨૪-૬૬૮
સીંગદાણા ૮૫૨-૯૬૮
તલ કાળા ૧૮૦૦-૨૭૦૦
મગ ૯૩૫-૧૦૯૩
ગમ ગુવાર ૮૪૫-૯૯૭
કેશોદ બજાર
મગફળી જાડી ૧૫૫૦૦
ઘઉ મિલબર ૨૯૫-૩૦૦
ઘઉ લોકવન ૩૧૫-૩૨૦
ઘઉ ટુકડા ૩૨૦-૩૨૫
ચણા ૫૧૦-૫૩૦
એરંડા ૮૦૦-૮૦૫
મગફળી પિલાણ ૧૪૦૦૦
તલ ૨૨૫૦-૨૩૦૦
બોટાદ
ઘઉ ૨૮૩-૩૫૮
બાજરો ૧૯૭
જુવાર ૭૯૧
સફેદ તલ ૧૫૨૧-૨૧૯૬
જીરૂ ૧૭૦૦-૨૦૫૦
ચણા ૪૯૧-૫૪૬
મેથી ૯૮૧
તુવેર ૮૦૦
રાય ૮૩૦-૮૬૦
જામનગર
બાજરી ૨૦૦-૨૩૪
ઘઉ ૨૯૦-૩૨૨
ચણા ૪૨૧-૫૩૭
મગફળી જીણી ૭૦૦-૮૫૦
મગફળી જાડી ૬૦૦-૬૭૦
એરન્ડા ૭૨૦-૭૪૮
તલી ૧૭૦૦-૨૪૦૫
જીરૂ ૧૫૦૦-૧૯૭૦
લસણ ૧૫૦-૭૩૦
કપાસ ૭૦૦-૮૭૨
સીંગદાણા ૯૫૬-૯૮૦
ગુવાર ગમ ૧૦૩૦-૧૦૯૧
ડુંગળી સુકી ૧૫૫-૩૩૦
જસદણ
અડદ ૧૧૪૫
તુવેર