તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ભાવનગર યાર્ડ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર યાર્ડ

શીંગનવી 625-850

તલ સફેદ 1022-2099

તલ કાળા 1751-000

ઘઉ 326-353

બાજરો 240-320

જુવાર 357-000

અડદ 1100-1320

મગ 880-994

ચણા 1660-000

કાંગ 213-304

એરંડા 697-701

મહુવા

એરંડા640-704

બાજરી 211-344

ઘઉં ટુકડા 320-436

ઘઉ લોકવન 300-357

મકાઇ 201-385

અડદ 935-1305

મગ 650-1080

રાજગરો 461-000

કાંગ 418-451

ચણા 1322-000

તલ સફેદ 1071-1335

તલ કાળા 965-2002

ચોળી 1172-000

ડુંગળી લાલ 65-120

ડુંગળી સફેદ 100-121

નાળીયેર 370-1151

પાલીતાણા

ઘઉં300-270

બાજરી 280-330

જુવાર 350-400

મગફળી મગડી 900-1200

તલ 1000-1500

મકાઇ 280-350

ચણા 1000-1500

અડદ 1000-1450

મગ 900-1100

જીરૂ 2000-3000

એરંડી 550-650

ઉપલેટા

મગફળી700-830

સીંગદાણા 800-970

એરંડા 650-700

ઘઉં 280-321

કપાસ 900-1084

ગુવાર 500-591

અડદ 1250-1340

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી850-900

તલ સફેદ 1200-1750

તલ કાળા 1500-2200

જીરું 3031

કપાસ 800-1133

ઘઉં લોકવન 320-375

ઘઉં ટુકડા 330-422

બાજરો 300-360

એરંડા 620-670

ચણા 1550-1995

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 300-312

બાજરો 250-251

જુવાર 315

મગ 800-920

ચોળી 1895

સીંગફાડા 930

મેથી 585-930

જીરું 3300

ધાણા 1150-1265

અડદ 1250-1295

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 338-370

કપાસ 780-940

અડદ 1070-1350

મગફળી જાડી 654-912

એરંડી 566-660

તલ સફેદ 1021-1295

જીરું 2043-2765

ધાણા 1015-1317

ડુંગળી 27-63

તુવેર 914-1304

લસણ 1012-1830

સીંગદાણા 800-900

મગ 720-900

જસદણ

ઘઉંટુકડા 315-410

બાજરો 283

જુવાર 360-399

મકાઈ 300-350

ચણા 1700

વાલ 800-1200

અડદ 900-1350

તુવેર 1000-1200

મગફળી જી-20 800

એરંડા 550-697

તલ સફેદ 1200-1400

તલ કાળા 1300-1750

ધાણા 900

કપાસ બીટી 700-1100

લસણ 1300-1800

મગ 700-1100

બોટાદ

ઘઉં375-403

જુવાર 370-378

કપાસ 850-1170

તલ સફેદ 1050-1461

કાળા તલ 1041-2101

જીરું 2011-3196

ચણા 1800-1821

મેથી 522-628

મગ 840-1091

અડદ 1186-1642

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 970-1228

ઘઉં લોકવન 344-411

ઘઉં ટુકડા 346-420

જુવાર સફેદ 330-405

જુવાર પીળી 270-335

બાજરી 245-345

મકાઈ 270-370

તુવેર 1180-1339

ચણા પીળા 1570-1850

અડદ 1038-1339

મગ 780-1110

કળથી 510-650

સીંગદાણા 1050-1240

મગફળી જાડી 875-1327

મગફળી જીણી 715-1050

તલી 1200-1440

એરન્ડા 651-700

અજમો 1850-2315

સુવા 1250-1650

સીંગફાડા 915-1040

જામનગર

જુવાર300-342

બાજરી 286-290

ઘઉં 340-388

મગ 845-1200

અડદ 1010-1335

ચોળી 1000-2105

વાલ 1000-1320

મગફળી જીણી 700-836

તલી 1175-1468

રાયડો 750-785

અન્ય સમાચારો પણ છે...