સ્થાનિક બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ચાંદી ઢાળ 44600

ચાંદી ચોરસા 44700

જૂના િસક્કા 44500

નવા િસક્કા 23000

સોનું 24 કેરેટ 31200

સોનું 22 કેરેટ 30400

દાગીના પરત 29700

સોનું િબસ્કિટ 3,12,000

ખાદ્યતેલ

નવાટીન 15 િલટર 1950

કપાસિયા ટીન 1150-1170

કપાસિયા 15 િલટર 1075-1080

વનસ્પતિ 1000-1100

પામોલિન 1020-1030

સનફ્લાવર 15 લિટર 1220

કોર્ન ઓઇલ 1130

સરસિયું 1130-1290

કોપરેલ 1600-1650

િદવેલ 1260

સિંગતેલ તેલિયા 1150-1160

કપાિસયા વોશ 660-663

કંડલા પામ 618-619

કંડલા સોયાિરફાઇન 626-627

ખાંડ

ખાંડ-ડી 3650-3730

ખાંડસી 3750-3840

આવક 800ગુણી

ચોખા-તુવેરદાળ

આઇઆર-82400-2500

એસએલઓ 2200-2300

પરિમલ 2600-3400

જીરાસર 3600-4000

બાસમતી 4700-7800

રેંટિયો 11500

વાસદ 9000-10000

ચણા-બેસન

ચણા8400-8500

ચણાદાળ 10800-11800

બેસન 7700-8800

કપાસિયાખોળ

નવા50 કિલો 1300-1400

ગોળબજાર

ગોળડબ્બા કોડિનાર લાઇન 640-780

ગોળ કાર્ટૂન 900-960

ગોળ કોલ્હાપુર રવા 960-1100

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1990

સિંગતેલ લૂઝ 1150-1160

રાજકોટ ચાંદી 45050

સોનું 24 કેરેટ 31330

કપાસિયા વોશ 660-663

દિવેલ 1260

મગફળીજાડી 900-1000

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 120-200

બટાકા ડિસા 150-270

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 40-80

ડું.મહારાષ્ટ્ર 70-120

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 365

કોપર ભંગાર ભારે 359

કોપર આર્મિચર 351

કોપર વાયર બાર 393

એલ્યુ.ઇંગોટ 136

કોપર શીટ કટિંગ 343

ઝિંક 192

લીડ 134

ટિન 1395

એલ્યુ.વાસણ ભં. 114

નિકલ 763

માર્કેટયાર્ડના ભાવ

રાજકોટ

કપાસબી.ટી 1050-1260

ઘઉં લોકવન 340-401

ઘઉં ટુકડા 342-420

જુવાર સફેદ 340-410

જુવાર પીળી 270-320

બાજરી 320-370

મકાઈ 1090-1421

ચણા પીળા 1320-1751

મગ 775-1058

વાલ દેશી 975-1450

વાલ પાપડી 1010-1350

ચોળી 850-197

કળથી 595-730

સીંગદાણા 1032-1290

મગફળી જાડી 825-1041

મગફળી જીણી 710-1093

તલી 1255-1471

એરન્ડા 671-713

અઝમો 1550-2110

સુવા 1650-1790

સોયાબીન 560-600

સીંગફાડા 818-957

કાળા તલ 1965-2355

લસણ 1325-1850

વરિયાળી 1000-1313

જીરું 3050-3382

રાય 800-900

મેથી 580--720

રાયડો 700-790

રજકાનું બી 4001-4825

ગુવારનું બી 600-682

રાજકોટશાકભાજી

લીંબુ810-1220

પોપૈયા 110-140

બટાટા 180-290

ડુંગળી સુકી 25-110

ટમેટા 190-250

સુરણ 110-210

કોથમરી 200-310

મુળા 140-210

રીંગણા 170-240

કોબીજ 100-230

ફલાવર 290-350

ભીંડો 150-240

ગુવાર 310-510

ચોળાસીંગ 410-610

વાલોળ 210-300

ટીંડોળા 210-300

દુધી 110-140

કારેલા 150-240

સરગવો 440-540

તુરીયા 140-240

પરવર 350-510

કાકડી 190-320

ગાજર 370-510

ગલકા 150-230

મેથી 310-410

ડુંગળી લીલી 110-210

આદુ 520-310

મરચા લીલા 120-210

મગફળી લીલી 410-700

મકાઈ લીલી 140-210

ગોડલ

ઘઉંલોકવન 344-448

ઘઉં ટુકડા 348-486

કપાસ 951-1281

મગફળી જીમઈ 725-951

સીંગદાણા નવા 750-1156

સીંગદાણા જાડા 1000-1251

એરંડા 700-926

તલ 641-716

તલ કાળા 1201-145

તલ લાલ 1501-2321

જીરું 2000-3401

ઈસબગુલ 1200

તલ નવા 1431-1641

ધાણા 1151-1141

ધાણી 1201-1401

લસણ સૂકુ 921-1881

ડુંગળી લાલ 31-86

ડુંગળી સફેદ 73-113

ગુવાર બી 551-681

જુવાર 391

મકાઈ 311-361

ચણા 1001-1756

વાલ 700-1526

અડદ 1226-1431

ચોળા 526-1926

મઠ 751

તુવેર 876-1301

સોયાબીન 811

રાઈ 801

મેથી 405-581

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 345-382

ઘઉં ટુકડા 356-401

મગફળી 886

કપાસ 990-1100

જીરું 2911-3300

તલ 1150-1390

રજકો 3400-4330

ગુવાર 580

ઉપલેટા

મગફળી700-800

તલ સફેદ 1300-1409

એરંડા 600-660

વાલ 1100-1232

ઘઉં 340-366

કપાસ 900-1186

મગ 800-828

અડદ 1500-1453

સોયાબીન 500-590

ગુવાર ગમ 600-656

સાવરકુંડલા

સીંગમોટી 700-812

તલ સફેદ 1230-1411

તલ કાળા 2001-2150

જીરું 2600-3131

કપાસ 970-1101

ઘઉં લોકવન 315-365

બાજરો 310-365

તલ નવા 600-1640

મકાઈ 340-410

મગ 90-1225

ચણા 1350-1720

તુવેર 1050-1250

અડદ 1150-1610

ગુવાર 610-660

ધોરાજી

મગફળી651-776

ઘઉં 330-395

બાજરો 281-301

જીરું 1901-1981

એરંડા 631-701

ચોળી 721-1356

ચણા 1426-1646

તલ 1206-1506

તલ કાળા 1526-2201

સોયાબીન 551-601

ધાણા 1101-1301

જેતપુર

મગફળીજીણી 605-875

મગફળી જાડી 626-910

ઘઉં લોકવન 343-374

ઘઉં ટુકડા 348-386

લસણ 850-1700

કપાસ 500-1010

એરંડા 670-709

ચણા 950-1370

અડદ 1001-1490

તલ 950-1401

તુવેર 700-901

ધાણા 1150-1381

જીરું 2900-3301

ડુંગળી 21-66

સીંગફાડા 801-950

મગ 850-1001

સીંગદાણા 850-1050

સોયાબીન 450-570

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 700-850

કપાસ 900-1125

જીરું 3000-3340

એરંડા 690-720

તલ 1255-1455

ધાણા 1000-1440

ઘઉં 330-350

બાજરો 300-355

મગ 800-940

ચણા 800-1020

મેથી 525-625

અડદ 1200-1390

ચોળી 1395-1795

તલ કાળા 1500-2090

સીંગદાણા 800-1075

ગુવાર 600-645

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 277-280

જુવાર 360-375

મગ 850

મગફળી જાડી 710-800

સીંગફાડા 865-915

જીરું 3290

ધાણા 1145-1270

અડદ 1105

તલ 1255-1375

વિસાવદર

ઘઉંલોકવન 330-376

ચણા 1400-1680

અડદ 1200-1476

મગફળી જાડી 766-1044

એરંડી 670-704

તલ સફેદ 1177-1393

મેથી 550-654

ધાણા 1200-1326

તુવેર 1000-290

લસણ 853-1505

સીંગદાણા 908-1042

મગ 750-1040

ચોળી 1375-1509

મણાવદર

પાકીગાંસડી 46500

કપાસિયા સંકર 540-590

ઘઉં 300-370

બાજરો 300-350

જુવાર 400-450

તલ 1300-1450

મગ 900-1100

અડદ 1200-1500

ચણા 1500-1700

કપાસિયા ખોળ 1240-1250

તલ કાળા 2000-2600

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 325-382

બાજરો 250-328

મકાઈ 355

ચણા 1300-1600

તુવેર 1100-1456

મગફળી જાડી 750-1175

સીંગદાણા 920-1038

એરંડા 660-712

તલ 1100-1456

તલ કાળા 1200-2250

મેથી 550-640

જીરું 3000-3260

ધાણા 1000-1415

અડદ 1140-1484

સોયાબીન 550-619

ગુવાર ગમ 550-720

બોટાદ

ઘઉં337-406

કપાસ 855-1154

સફેદ તલ 1261-1456

જીરું 3181-3396

મગ 921-1316

અડદ 1170-1431

તુવેર 600-1100

એરંડા 552-671

રાય 760-846

કોડીનાર

મગફળીજીણી નવી

838-860

મગફળી જી-2- નવી 838-1100

બાજરી હાઈબ્રીડ 250-331

ઘઉં ટુકડા 280-380

એરંડી 650-707

અડદ 1100-1500

તુવેર 1100-1350

જામનગર

ઘઉં284-371

મગ 900-1020

અડદ 1000-1490

ચોળી 1055-1890

મગફળી જીણી 690-785

એરન્ડા 560-700

તલી 1150-1460

જીરું 3250-3300

લસણ 850-1950

કપાસ 1000-1200

સીંગદાણા 900-1380

ગુવાર-ગમ 530-689

ડુંગળી સુકી 40-140

ધ્રોલ

સીંગદાણા881-918

ઘઉં 354-389

તલ 1250-1635

અડદ 850-1129

મગ 810-900

જીરું 2800-3115

એરંડા 645-695

તુવેર 800-1025

અમરેલી

સીંગમોટી 600-828

સીંગદાણા 780-890

તલ સફેદ 1100-1725

તલ કાળા 1115-2390

જુવાર 243

ઘઉ ટુકડા 312-416

ઘઉ લોકવન 280-398

મકાઇ 387-439

મગ 800-1276

અડદ 1090-1470

ચણા 1322-1425

ચોળી 1060-1819

કપાસ 960-1252

વાલ 1001-1122

એરંડા 551-716

જીરૂ 2820-3502

રજકાબીજ 2820-4000

ધાણા 950-1220

મેથી 451-681

ગમગુવાર 541-692
અન્ય સમાચારો પણ છે...