રાજકોટ | 19 ઓક્ટોબર, 2014

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ખંભાિળયા } દ્વારકા } ધ્રોલ } જોિડયા } કલ્યાણપુર } લાલપુર } જામજોધપુર } ભાણવડ } કાલાવડ

ઓખા કોસ્ટગાર્ડને પીવાનું પાણી બંધ >

|| સુિવચાર ||દુિનયામાંઘણી સહેલાઇથી છેતરી શકાય તેવી વ્યક્તિ જો કોઇ હોય તો તે આપણી જાત છે.

-લાઇટોન.

10