ઉત્તર ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બોટાદ

ઘઉં 350-525

બાજરો 310-455

જુવાર 546-636

મગફળી 700

કપાસ 901-1120

સફેદ તલ 1600-1936

કાળા તલ 2450-3161

જીરૂ 1475-2996

ચણા 696-873

મેથી 646

ધાણા 766

મગ 591-1351

અડદ 501-1379

તુવેર 750

એરંડા 718

કળથી 600

ગઢડા

કપાસ શંકર 1011-1100

મહેસાણા

ઘઉં 410-495

બાજરી 351-376

એરંડા બીજ 750-765

સરસવ 691-778

ગવાર 705-734

ઉનાવા

કપાસ 691-1025

એરંડા 735-741

કડી

ઘઉં 480 -420

જુવાર 1159-625

ડાંગર 429-360

મગ 1361-1336

મઠ 1461-1130

ગવાર 745-700

એરંડા 776-761

કપાસ 1103-900

વિસનગર

જીરુ 1705-2205

વરીયાળી 1152-1788

ઘઉં 417-498

જુવાર 666-1155

બાજરી 300-485

મઠ 1075-1075

ગવાર 501-727

તલ 1500-1621

રાયડો 650-810

એરંડા 751-787

કપાસ 800-1066

અજમો 800-1500

જોટાણા

ઘઉં 380-427

એરંડા 785-771

ગવાર 711-721

લાલ મરચા 650-810

કપાસ 811-932

વિજાપુર

વરીયાળી 1500-1251

એરંડા 774-770

મગફળી 1013-1000

કપાસ 1040-990

બાજરી 401-395

ઘઉં 471-450

જુવાર 450

ગવાર 718-714

શણ 927-925

લચકા બાજરી 400

કુકરવાડા

એરંડા 750-764

કપાસ 850-1065

બાજરી 350-501

ઘઉં 408-490

જુવાર 680-735

ગવાર 720-726

ગોજારીયા

એરંડા 760-765

કપાસ 800-1045

બાજરી 322-415

ઘઉં 420-452

જુવાર 705-800

ગવાર 707- 740

વિજાપુર શાકભાજી

બટાકા 90-160

ફુલાવર 20-50

કોબીજ 20-35

રીંગણ 25-60

રવૈયા 50-180

મરચા 450

ટામેટા પાકાં 60-100

દુધી 160

મરચી વાલોર 120-200

વાલોર 150

ભટ્ટા 80-120

ગાજર 100-220

મેથી 50-120

ધાણા લીલા 80-100

ડુંગળી લીલી 60-200

મેદપુરી રીંગણ 60-120

આંબલીયાસણ

બાજરી 382-382

એરંડા 752-756

ગવાર 715-733

કપાસ 735-987

ઇડર

મગફળી (24) 905-985

મગફળી (20) 900-978

ઘઉં 440-480

મકાઇ 386-434

અેરંડા 750-764

અડદ 980-1087

તુવેર 940-1057

ગવાર 80-728

લાલતુવેર 780-913

સોયાબીન 755-793

તલોદ

ઘઉં 410-450

મગફળી (20) 900-970

કપાસ(હરસોલ) 851-1011

અેરંડા 760-771

ગવાર 680-705

જુવાર 430-470

બાજરી 390-508

ડાંગર જયા 300-324

દિયોદર

બાજરી 400-442

એરંડા 770-778

જીરૂ 2500-2690

પાલનપુર

ઘઉ 430-480

જુવાર 1052-1101

બાજરી 342-470

એરંડા 764-775

રાયડો 745-752

મગફળી 1055-1075

રાજગરો 800-1061

દાંતા

ઘઉ 400-450

બાજરી 380-420

મકાઇ 370-400

રાયડો 700-715

કપાસ 850-950

વરીયાળી 1811

ઇકબાલગઢ

ઘઉ 390-456

બાજરી 113-338

વરિયાળી 1300-1740

એરંડા 760-768

રાયડો 670-716

કપાસ 745-1012

ધાનેરા

ઘઉ 441

બાજરી 330-439

ગવાર 725-750

રાયડો 700-743

એરંડા 753-775

જીરૂ 2561-2641

રાજગરો 811-925

પાંથાવાડા

બાજરી 346-447

ઘઉ 440

ગવાર 700-711

રાજગરો 750-1001

રાયડો 710-800

એરંડા 765-775

થરાદ

એરંડા 765-773

બાજરી 385-452

જીરૂ 2100-2701

ગવાર 700-720

મગ 1000-1061

મઠ 861-951

બીજડા 700-850

ઇસબગુલ1800-2000

રાહ

રાયડો 730-745

એરંડા 760-770

બાજરી 435-445

રજકા બાજરી400-430

ડીસા

એરંડા 765-780

રાયડો 741-771

મગફળી 980

ઘઉ 445

બાજરી 440-472

રાજગરો 891-1072

રજકા બાજરી 365-371

વાવ

જીરૂ 2161-2551

એરંડા 758-771

ગવાર 696-709

સિધ્ધપુર

રાયડો 700-752

અેરંડા 745-781

ગવાર 700-765

ઘઉ 417-478

બાજરી 327-474

જુવાર 1025-1124

કપાસ 850-1076

હારિજ

રાયડો 710-715

અેરંડા 750-761

ઘઉ 410-474

ગવાર 690-715

જીરૂ 2250-2641

કપાસ 901-1043

પાટણ

જીરૂ 2340-2511

વરીયાળી1651 -1651

સવા 645-871

રાયડો 660-793

અેરંડા 750-780

ઘઉ 415-508

જુવાર 1055-1200

બાજરી 325-410

બંટી 470-605

રજકા બાજરી 410-422

ગવાર 661-745

કપાસ 812-1040

સમી

એરંડા 750-773

જીરૂ 2300-2525

વારાહી

જીરૂ 2407-2581

અેરંડા 741-756

ગવાર 680-726

ઘઉ 410-410

બંટી 570-580

જસદણ

ઘઉં ટુકડા 400-501

ઘઉં લોકવન 486

બાજરો 507

મગ 1280

ચણા 700-811

અડદ 875

તુવેર 800-940

મગફળી જી-20 800-985

એરંડા એરંડી 723
અન્ય સમાચારો પણ છે...