અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદીચોરસા41300-41800
ચાંદીરૂપુ41100-41600
સોનું(99.9)27500-27700
સોનું(99.5)27350-27550
નવાદાગીના26590
હોલમાર્ક27145
જૂનાસિક્કા750-900
અમદાવાદતેલબજાર
અમ.તેલીયા1260-1290
અમ.લેબલ1300-1340
કપાસીયાજૂ980-1030
કપાસીયા1120-1160
િદવેલ1380-1445
કોપરેલ2750-2800
પામોલીન900-920
રાજકોટછેલ્લા ભાવ
તેિલયાટીન1151
સિંગતેલલૂઝ735-740
કપાસિયાવોશ597-600
એરંડાસપ્ટેે.4045
દિવેલ815
રાજકોટચાંદી41650
સોનું24 કે. ગ્રા.2,77,000
22કે. દાગીના27, 100
રાજકોટમગફળી860
જામનગરમગફળી720
જામનગરલૂઝ740
જામનગરતેલિયા1185
ખાંડબજાર
અેમ અેમ30 3100-3250
એમએસ30 3025-3125
એમ302900-3100
એસ302940-3000
કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)
સોનું1,249.80
ચાંદી18.97
કોમેક્સસોનું1,250.80
કોમેક્સચાંદી19.00
પ્લેિટનમ1,382.63
પેલેિડયમ849.23
ચીમનભાઈપટેલ માર્કેટ
બટાકાદેશી260-380
બટાકાિડસા320-450
ડુંગળીસૌ200-350
ડું.મહારાષ્ટ્ર200-380
બટાકાિકલો15-25
ડુંગળીિકલો12-21
મુંબઈધાતુબજાર
તાંબુકેબલભંગાર 488
તાંબુવાયરબાર 516
તાંબુભંગારભારે 480
એલ્યુઇંગોટ166
કોપરઆિર્મચર469
જસત193
તાંબુવાસણભંગાર 442
સીસુ140
કોપરશીટકંિટગ 465
ટીન1560
પિતળવાસણભંગાર 339
િનકલ1260
િપતળિશટકંિટગ 355
એલ્યુવાસણભંગાર 133
દહેગામ
બાજરી 240-255
ઘઉં300-310
ડાંગર230-275
એરંડા770-780
ગવાર950-1000
મકાઇ225-265
તુવેર500-600
જુવાર710-760
રાયડો525-580રખિયાલ
બાજરી 235-250
ઘઉં290-305
ડાંગર225-270
એરંડા765-775
ગવાર945-990
મકાઇ220-260
તુવેર490-580
જુવાર705-750
રાયડો520-575
સાણંદ
ડાં.ગુજ.17310
ડાં.ગુજરી300-350
ઘઉં496310-320
સેન્ટેડબાસમતી328
જુવાર645
માણસા
એરંડા780-804
બાજરી231-240
ઘઉં305-319
ગવાર950-1060
ગોંડલ
ઘઉંલોકવન276-393
ઘઉંટુકડા363
બાજરો221
જુવાર731
કપાસ511-986
મકાઇ150-301
ચણા500-555
વાલ631-1151
વાલપાપડી1131-1181
અડદ821-841
મગ751-1231
તુવેર741-931
મગફળીજીણી625-725
મગફળીજાડી615-720
સિંગદાણા800-951
સિંગફાડા556-831
એરંડા701-781
તલ1651-2241
રાયડો661
મેથી641-900
જીરું1641-1941
ધાણા1501-2191
ડુંગળી61-306
સુવ