ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ... 2530057

શાદીમેંજરૂર આના (9.00, 2.00, રાત્રે 9.15), કરીબ કરીબ િસંગલ(10.00, 11.45, 4.00, 7.00, રાત્રે 10), ગોલમાલ અગેઈન (6.30,6.45), ઈત્તફાક (9.30, 2.15, 4.30, 9.45), હાઉસ નેસ્ટ ડોર (11.30), લવ યુ આર (ગુજરાતી) (4.15), થોર-3D (હિન્દી) (9.15, 12.15, 3.15, 6.15, 9.00)

}ટોપ થ્રી... 2930076

કરીબકરીબ સીંગલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ઈત્તેફાક (4.00, 7.00, 10.00), થોર 3D (હિન્દી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ગોલમાલ અગેઈન (1.00, 7.00, 10.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ

લવયુ યાર (ગુજરાતી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), મહેલરુહૂ (1.00, 4.00, 7.00 10.00)

}વૈશાલી

જગજીતે નહીં તે હૈયુ હારે નહીં (ગુજરાતી) (1.00, 4.00), રામરતન (7.00, 10.00)

} મેઘદૂત(મહુવા) 9374929822

ડી.જે. (િહન્દીમાં) (12.30, 3.30, 6.30, 9.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...