શાસન સેવિકા ગ્રુપની મીિટંગ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શાસન સેવિકા ગ્રુપની મીિટંગ

સ્થળ:દાદાસાહેબ કાળાનાળા ભાવનગર }સમય: સવારેે 6-30 કલાકે

સમર્પણધ્યાન કેન્દ્રનંુ સમુહ ધ્યાન

સ્થળ:ઘરશાળા સ્કૂલ હોલ વાઘાવાડી રોડ }સમય: સવારે 7-00 થી 8-00 કલાકે

પૂજાકરનાર બાળકોને પ્રભાવના

સ્થળ:વડવા જૈન દેરાસર ભાવનગર }સમય: સવારે 8-00 થી 9-30 કલાકે

શિવયોગધ્યાન સત્સંગ

સ્થળ:ગુરૂઆશિષ સ્કૂલ ઘોઘારોડ }સમય: સવારે 8-30 થી 10-30 કલાકે

ભાવનગરનાબાળકોની સામાિયક

સ્થળ:દાદાસાહેબ ઉપાશ્રય કાળનાળા }સમય: સવારે 10-00 કલાકે

હિંગળાજમાતાજીની મહાઆરતી

સ્થળ: નવગામ ભાવસાર જ્ઞાતિની વાડી વડવા પાળીયાધાર રોડ }સમય: સાંજે 7-30 કલાકે

શ્રીરામઅખંડ રામધૂન

સ્થળ: સંત સેવારામ મંદિર, સિંધુનગર } સમય: રાત્રેે 8-00 થી 9-30 કલાકે

સત્યનારાયણભગવાનની કથા-હવન સ્થળ: ટોપરાવાળો ખાંચો, સાંઇઠફળી,ક.પરા } સમય: રાત્રે 9-00 કલાકે

અન્ય સમાચારો પણ છે...