ભાવનગર સિનેમા

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} ટોપ થ્રી... 2930076

બાહુબલી1.00, 4.00, 7.00, 10.00

બજરંગી ભાઇજાન 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

મીસાન 4.00, 7.00

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

બજરંગીભાઇજાન 12.30, 3.30, 6.45, 9.45

જાની દુશ્મન (હિન્દી) 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

}વૈશાલી... 9374929822

બાહુબલી 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

}મેકસસ... 2530057

બજરંગીભાઇજાન 9.30, 9.45, 10.30, 12.30,

12.45, 1.30, 3.30, 3.45, 6.30,

7.30, 9.30, 10.30

બાહુબલી 10.00, 12.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

}9 D સિનેમા... 9375030405

સ્પેશફ્લાઇટ, સબ-વે, સી વોટર સવારે 11 થી રાત્રે 11

}મહુવા-મેઘદૂત... 222580

બજરંગીભાઇજાન 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

}બોટાદ-એ-વર્લ્ડ...

બજરંગીભાઇજાન 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

બાહુબલી 12.30, 3.30, 6.30, 9.30