ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ... 2530057

ગેમઅવર (9.00, 3.00), કુકરે રીટન્સ (9.30, 12.30, 3.30, 6.00, 9.00, 9.30), JUSTICELEAGUR (3D) (િહન્દી) (12.30, 6.00), લવની ભવાઈ (ગુજરાતી) (3.15, 6.15, 9.15), ફિરંગી (9.15), તુમ્હારી સુલુ (ગુજરાતી) (6.15, 9.15)

}ટોપ થ્રી... 2930076

કુકરેરીટર્ન્સ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જસ્ટી લીંક (3D) (1.00, 10.00) લવની ભવાઈ (1.00, 4.00, 10.00), એન્ના કરેનિના (10.00), ફિરંગી (4.00, 7.00)

}એન્ટર ટેઈનમેન્ટ પાર્ક

કુકરેરિટર્ન્સ (10.45, 12.30, 1.00, 3.15, 4.15, 6.45, 7.30, 9.00, 10.15), તુમ્હારી સુલુ (2.00, 6.00), લવની ભવાઈ (ગુજરાતી) (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00), JUSTICELEAGUR (3D) (િહન્દી) (5.15, 7.45)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ

ગેમઅવર(િહન્દી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જલપરી (િહન્દી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

}વૈશાલી

જીવથીવાલી મારી જાનુડી (1.00), કુકરે રીટર્ન્સ (4.00, 7.00, 10.00)

} મેઘદૂત(મહુવા) 9374929822

ગેમઓવર (12.30, 3.30, 6.30, 9.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...