ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

JollyL.L.B - 2 (9.00, 10.00, 12.00, 1.00, 3.00, 4.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00), રીક્સ (હિન્દી) (9.30, 11.30, 9.30), રેસીડેન્ટ એવિલ (3D) (હિન્દી) (1.30), ધન્તીયા (ગુજરાતી) (6.15) , રઇસ (2.45, 3.30, 6.45), કાબિલ (9.45, 3.45, 9.45)

}12D ...

જંગલસફારી, ડેથ રેસ, પીરામીડ રાઇડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

JollyL.L.B - 2 (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ઠન ઠન ગોપાલ (1.00), કાબિલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), રઇસ (1.00, 7.00, 10.00), તૃત્યા (ગુજરાતી) (4.00), ધન્તીયા (ગુજરાતી) (4.00)

}અપ્સરાટ્વીન્સ...

JollyL.L.B - 2 (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ઠન ઠન ગોપાલ (12.30, 3.30), હિંદ કે નાપાક કો જવાબ (4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

Jolly L.L.B - 2 (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...