ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

જગાજાસુસ (9.30, 3,15), મુન્ના માઈકલ (12.45, 3.30, 6.45, રાત્રે 9.30), ઈન્દુ સરકાર (9.00, 7.30, 9.15), મુબારકા (9.15, ,12.15, 3.45, 6.45, 9.45), રાગદેશ (સવારે 9.45, 2.30), વેલેરાન (3D) (અંગ્રેજી) 11.45, 5.00, 10.00, તુ મારી આસપાસ છે (ગુજરાતી) 12.30, િવટામીન સી (ગુજરાતી) 6.30

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

મુબારકા(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ઈન્દુ સરકાર (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), મુન્ના માઈકલ (1.00, 4.00, 10.00), બરાત કંપની (7.00), વિટામીન સી (ગુજરાતી) (1.00, 10.00), રાગદેશ (4.00, 7.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

મુબારકા(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), ઈન્દુ સરકાર (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

તુ મારી આસપાસ છે (1.00)

મુબારકા (4.00, 7.00, 10.00)

}મેઘદુત- મહુવા

રાગદેશ (12.30), મુબારકા (3.30, 6.30, 9.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...