ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મેકસસ... 2530057

વેલકમ ટુ ન્યુયોર્ક (9.30, 12.00, 6.00, 9.30), અય્યારી (12.15), પેડમેન (9.00), બ્લેક પેંથર (3D) (હિન્દી) (9.15, 2.15, 4.45, 7.15), ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ (ગુજરાતી) (9.45, 12.45, 3.00, 3.45, 6.45, 9.00, 10.00), સોનુ કે ટીટુ કી સ્વીટી (11.45, 3.15, 6.15, 9.45)

ધ એન્ટર ટેઈનમેન્ટ પાર્ક 3004400

સોનુ કે ટીટુ કી સ્વીટી (9.00, 2.15, 7.30, 10.15), વેલકમ ટુ ન્યુયોર્ક (9.,00, 11.45, 5.00, 10.00), ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ (ગુજરાતી) 10.00, 1.00), 4.00, 7.00, 10.15), બ્લેંક પેંથર (હિન્દી) (11.30, 2.15, 5.00, 7.45, 10.30), લવની ભવાઈ (10.15, 4.15), પેડમેન (1.30, 7.15), અય્યારી (10.30, 4.15, 10.00), િવઠ્ઠલ્લા (ગુજરાતી) (1.30), ચલ મન જીતવા જઈએ (7.30).

ટોપ થ્રી

વેલકમ ટુ ન્યુયોર્ક (1.00, 4.00, 7.00, 10.00),ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ (ગુજરાતી) (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), સોનુ કે ટીટુ કી સ્વીટી (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

વૈશાલી

િવઠ્ઠલ્લા (ગુજરાતી) (1.00), સોનુ કે ટીટુ કી સ્વીટી (4.00, 7.00, 10.00)

મેઘદૂત (મહુવા) 9374929822

વેલકમ ટુ ન્યુયોર્ક (12.30, 3.30, 6.30, 9.30)