ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મેકસસ... 2530057

ટાઈગર જિંદા હૈ (9.30, 12.45, 3.30, 4.45, 10.00),1921 (9.45, 12.30, 6.45), વોડકા ડાયરી (10.00, 12.15, 6.30, 9.30), લવની ભવાઈ (ગુજરાતી) (3.45, 9.45), જુમાન્જી (3D) (હિન્દી) (2.30, 7.45)

ટોપ થ્રી

ટાઈગર જિંદા હૈ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), લવની ભવાઈ (1.00, 10.00), નિર્દોષ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), હમારા તિરંગા (4.00, 7.00)

ધ એન્ટર ટેઈનમેન્ટ પાર્ક 3004400

લવની ભવાઈ (ગુજરાતી) (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જુમાન્જી (3D) (હિન્દી) (2.30, 7.00, 10.00), ટાઈગર જિંદા હૈ (10.00, 1.45, 4.00, 7.00, 10.15) િનર્દોષ (9.45, 2.45, 5.00, 10.00), 1921 (9.30, 1.00, 7.15, 10.15), કાલાકાંડી (12.30), મુક્કાબાજ (10.45, 4.45), વોડ કા ડાયરી (12.00, 5.00, 7.45)

અપ્સરા ટ્વીન્સ

િનર્દોષ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), તેરસ સ્ટ્રાયક (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

વૈશાલી

બાબા રામાસાપીર (1.00, 4.00), એમેજોન (7.00, 10.00)

મેઘદૂત (મહુવા) 9374929822

લવની ભવાઈ (3.30, 9.30), રાકેશ રાજા (12.30, 6.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...