ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

મુન્નામાઈકલ (9.30, 10.00, 12.15, 12.45, 3.00, 3.30, 3.45, 5.45, 6.30, 9.15, 10.00), સ્પાઈડરમેન (3D) (હિન્દી) (11.30, 4.30, 7.00), જગ્ગા જાસુસ (12.15, 6.45, 9.45), મોમ (સવારે 9.45), વોર ફોર પ્લેનેટ ઓફ અેપ્સ 3D (હિન્દી) (12.45), ડક્રીક (2D) અંગ્રેજી (9.15, 2.00, 9.30)

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

મુન્નામાઈકલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જગ્ગા જાસુસ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), િલપસ્ટી અંડર માય બુરખા (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), કેશ ઓન ડિલીવરી (ગુજરાતી) (1.00, 10.00), ચોર બને ઠંગર કરે (4.00, 7.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

મુન્નામાઈકલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

મુન્ના માઈકલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

}મેઘદુત- મહુવા

મુન્નામાઈકલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...