ભાવનગર સિનેમા

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

જબહૈરી મેટ સેજલ (સવારે 9.00, 9.30, 10.00, 12, 12.30, 1.00, 3.00, 3.30, 4.00, સાંજે 6.00, 6.30, 7.00, રાત્રે 9.00, 9.30, 10.00), મુબારકા (9.45, ,6.45) િવટામીન સી (ગુજરાતી) (3.45), રોલ નંબર 56 (ગુજરાતી) (9.45), વૌશઅપ જિંદગી(ગુજરાતી) બપોરે (12.45 )

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

મુબારકા(1.00, 4.00, 7.00, 10.00), જબ હૈરી મેટ સેજલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), રોલ નંબર 56 (ગુજરાતી) (1.00, 7.00), વૌશઅપ જિંદગી (ગુજરાતી) 4.00, 10.00)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

જબહૈરી મેટ સેજલ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00), વિટામીન - સી (ગુજરાતી) (12.45, 3.45, 6.45, 9.45)

} વૈશાલી...9374929822

સનમ તારી કસમ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00)

અન્ય સમાચારો પણ છે...