ભાવનગર સિનેમા

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર સિનેમા

} મેકસસ...2530057

ટયુબલાઈટ(9.30, 10.00, 10.30, 12.15, 12.45, 1.15, 3.30, 3.30, 4.00, 5.45, 6.15, 6.45, 9.00, 9.30, રાત્રે 10.00) મમી (9.45, 4.30), કાલ-3 (3D) , (12.00, 6.45) ધેસ્ટી કેલ મી (2.45, 9.45)

}12D ...

ગુડબર્ડ વન, એરફોર્સ વન, ડ્રેગન ઓન વર્લ્ડ (11 A.M. To 11 P.M.)

}ટોપથ્રી... 2930076

ટયુબલાઈટ)(10.00, 12.30, 1.00, 3.00, 4.00, 5.30, 7.00, 8.00, 10.00, 10.30)

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

ટ્યુબલાઈટ(12.45, 1.00, 3.45, 4.00, 6.45, 7.00, 9.45, 10.00)

} વૈશાલી...9374929822

ટ્યુબલાઈટ (1.00, 4.00, 7.00, 10.00 )

}મેઘદુત- મહુવા

ટયુબલાઈટ(12.30, 3.30, 6.30, 9.30)

અન્ય સમાચારો પણ છે...