ભાવનગર િસનેમા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભાવનગર િસનેમા

} ટોપ થ્રી... 2930076

એકપહેલી લીલા 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

ઘરમ સંકટ મેં 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

રફતાર કા ઝનુન 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

ડિટેકટીવ વ્યોમકેશ બક્ષી 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

}અપ્સરા ટ્વીન્સ...

એકપહેલી લીલા 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

રફતાર કા ઝનુન 4.00, 7.00, 10.00

પીયુ તારા વિના મને એકલુ લાગે 12.30, 6.30

}વૈશાલી... 9374929822

એકપહેલી લીલા 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

}મેકસસ... 2530057

એકપહેલી લીલા 9.15, 11.00, 1.45, 5.10,

7.15, 7.50

ઘરમ સંકટ મેં 9.00, 11.30, 12.00, 2.00

4.30, 7.00, 9.30

રફતાર કા ઝનુન સવારે 11.00, 2.30

ડિટેકટીવ વ્યોમકેશ બક્ષી 4.30

}9 D સિનેમા... 9375030405

સ્પેશફાઇટ

સબ-વે

સી વોટર સવારે 11 થી રાત્રે 11

}મહુવા-મેઘદૂત... 222580

એકપહેલી લીલા 12.30, 3.30, 6.30, 9.30