સુરત

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સુરત
રાજકોટ
વડોદરા
અમદાવાદ
૪૪.૫
૨૭.૯ ૪૧.૬
૨૮.૮ ૪૩.૫
૨૬.૫ ૩૪.૨
૨૯.૨
૪૨.૫
૨૮.૦
સૂર્યાસ્ત
૦૬:૫૮
સૂર્યોદય
૦૬:૪૦
2
શુક્રવાર. ૩૦ મે ૨૦૧૪
ભાવનગર
ઈ.સ.૧૯૦૩ પ્લેગનો રોગચાળો
ઈ.સ.૧૯૦૩માં ભાવનાર રાજયમાં એક જ વર્ષમાં પ્લેગની મહામારીમાં ૪૨૨૦ લોકોના મોત નીપજયાં હતાં.
અતિતના આયનામાં ભાવનગર