ટોપ થ્રી... 2930076

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ટોપ થ્રી... 2930076

ઉંગલી1.00, 4.00, 7.00, 10.00

જીદ 1.00, 4.00,7.00, 10.00

ઝેડ પ્લસ 1.00, 4.00,7.00, 10.00

કીલ દિલ 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

હેપ્પી એન્ડીંગ 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

અપ્સરાટ્વીન્સ...

ઉંગલી1.00, 4.00, 7.00, 10.00

બે યાર 7.00

ઝેડ પ્લસ 1.00, 4.00, 10.00

વૈશાલી...9374929822

જીદ1.00, 4.00, 7.00, 9.45

બોટાદએ-વર્લ્ડ... 254541

ઉંગલી12.30, 3.30, 6.30, 9.30

જીદ 12.30, 3.30, 6.30,9.30

9Dસિનેમા... 9375030405

ફ્લાઇટરેસિંગ

પિરામીડ

ફિશ વર્લ્ડ સવારે 11 થી રાત્રે 11

મેકસસ...2530057

ઝેડપ્લસ બપોરે 1.00

બે યાર (ગુજરાતી) 6.00, 9.00

હેપ્પી એન્ડીંગ સવારે 11.00, 1.30, 4.00, 6.30

ઉંગલી 9.00, 10.00, 11.15, 12.15, 1.30, 2.30

3.45,5.00, 6.00, 7.15, 8.15, 9.30, રાત્રે 10.30

જીદ સવારે 10.30, બપોરે 3.30, રાત્રે 9.30

મહુવા-મેઘદૂત...222580

જીદ12.30, 3.30, 6.30, 9.30

યશવંતરાયનાટ્યગૃહ...

વેલકમટુ ધમ્માલપુર રાત્રે 9.30 (શનિવારે)

ભાવનગર િસનેમા