ટોપ થ્રી... 2571244

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ટોપ થ્રી... 2571244

કિલ- દિલ 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

શૌકીન્સ 1.00, 4.00,7.00, 10.00

રંગરસિયા સાંજે 7.00

હેપ્પી ન્યૂ યર 12.30, 3.30, 6.30, 9.45

રોર 1.00, 4.00, 10.00

અપ્સરાટ્વીન્સ...

કિલ- દિલ 12.35, 3.45, 4.00, 6.45, 9.45, 10.00

બે યાર 1.00, 4.00, 7.00, 10.00

વૈશાલી...

પાટણથીપાકિસ્તાન 1.00,4.00

સીક્રેટ ઓફ SEX- 3 7.00,10.00

મેકસસ...

કિલ-દિલ 9.30, 10.30, 12.30, 3.00

5.30, 8.30, 10.30

6- 5 = 2 સવારે10.30, સાંજે 7.30

ગોલ્ડ 11.00, 11.30,4.00, 6.30, 9.00

રંગરસિયા 12.30

હેપ્પી ન્યૂ યર 4.00

શૌકીન્સ 12.30, 2.30, 5.00, 10.00

રોર 7.30

બે યાર 9.45

9Dસિનેમા...

સિટીરાઇડર્સ

બાઇક રેસીંગ

મેકસીમમ રાઇડર્સ સવારે 11 થી રાત્રે 11

મહુવા-મેઘદૂત...

કિલ- દિલ 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

બોટાદએ-વર્લ્ડ...

કિલ- દિલ 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

બે યાર 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

શૌકીન્સ 12.30, 6.30

ભાવનગર િસનેમા