ગાંધીનગર કોર્પોરેશનમાં 126 જગ્યા પર ભરતી, પગાર 53 હજાર સુધી

25 હજારથી લઇને 53 હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર ધોરણની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે

divyabhaskar.com | Updated - Apr 02, 2018, 01:56 PM
vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation

યુટિલિટી ડેસ્કઃ ગાંધીગનર મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ પોસ્ટ માટે 126 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 એપ્રિલ 2018 છે. જેમાં 25 હજારથી લઇને 53 હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર ધોરણની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. સરકારી નોકરીઓમાં ભરતી માટે બનેલા પોર્ટલ ojas.gujarat.gov.inમાં આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મનપાએ બહાર પાડેલી ભરતીઓમાં ક્લાર્ક, સેનિટિરી ઇન્સ્પેક્ટર, ટાઉન પ્લાનર, આરોગ્ય અધિકારી, ઝોનલ અધિકારી, વહિવટી અધિકારી સહિતની પોસ્ટ માટે નોકરી બહાર પાડવામાં આવી છે. જો તમે આ જોબ માટે અરજી કરવા માગતા હોવ તો ojas.gujarat.gov.inની વેબસાઇટ પર જઇને આપવામાં આવેલી જરૂરી માહિતી પ્રમાણે અરજી કરી શકો છો. અહીં બહાર પડેલી જગ્યાઓ અંગે આછેરી માહિતી આપવામાં આવી છે.
આરોગ્ય અવધકારી
પગાર ધોરણઃ 53,100- 1,67,800
જગ્યાઃ 5
વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ એમ.બી.બી.એસ અથવા આરોગ્યમાં અનુસ્નાતકની પદવી કે ડિપ્લોમા
ફીઃ 400
સેનીટેશન સુપ્રિટેન્ડડન્ટ
પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
જગ્યાઃ 1
વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી અથવા સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટરમાં ડિપ્લોમા
ફીઃ 400
જુનીયર ટાઉન પ્લાનર
પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
જગ્યાઃ 2
વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ આર્કિટેક્ચર અથવા સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતક
ફીઃ 400
ઝોનલ અધિકારી
પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
જગ્યાઃ 1
વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 400
વેટરનરી ઓફીસર
પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
જગ્યાઃ 2
વય મર્યાદાઃ 35 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 400
વહીવટી અવધકારી
પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
જગ્યાઃ 2
વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 400

અન્ય જગ્યાઓ અંગે માહિતી જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation
ક્લાર્ક
પગાર ધોરણઃ 19,900-62,200
જગ્યાઃ  50
વય મર્યાદાઃ  33 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ 12 પાસ, અંગ્રેજી-ગુજરાતી ડેટા એન્ટ્રી વર્ક
ફીઃ 200
 
સેનિટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર
પગાર ધોરણઃ 29,200-92,300
જગ્યાઃ  16
વય મર્યાદાઃ  37 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
 
સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર
પગાર ધોરણઃ 39,900-1,26,600
જગ્યાઃ  9
વય મર્યાદાઃ  39 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
 
સિનિયર ક્લાર્ક
પગાર ધોરણઃ 25,500-81,100
જગ્યાઃ 10
વય મર્યાદાઃ  35 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
 
ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર
પગાર ધોરણઃ 39,900-1,26,600
જગ્યાઃ  7
વય મર્યાદાઃ  37 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ બીએ, બીબીએ, બીકોમ, બીસીએની પદવી
ફીઃ 200
 
સબ ઓડિટર/સબ એકાઉન્ટન્ટ
પગાર ધોરણઃ 29,200-92,300
જગ્યાઃ  10
વય મર્યાદાઃ  40 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, એમકોમ અથવા એમએમની પદવી
ફીઃ 200
 
સર્વેયર/ડ્રાફ્ટ્સમેન
પગાર ધોરણઃ 25,500-81,100
જગ્યાઃ  5
વય મર્યાદાઃ  35 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સિવિલ એન્જિનિયિરિંગ ડિપ્લોમા
ફીઃ 200
 
પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ
પગાર ધોરણઃ  39,900-1,26,600
જગ્યાઃ  4
વય મર્યાદાઃ  37 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ આર્કિટેક્ચર અથવા સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
 
ઇડીપી મેનેજર
પગાર ધોરણઃ  39,900-1,26,600
જગ્યાઃ  1
વય મર્યાદાઃ  36 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ અથવા કોમ્પ્યુટર ટેક્નોલોજી, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ કે કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનમાં સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
 
સિસ્ટમ એનલિસ્ટ
પગાર ધોરણઃ 39,900-1,26,600
જગ્યાઃ  1
વય મર્યાદાઃ  36 વર્ષ
પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિઅન્સી ટેસ્ટ
શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ અથવા કોમ્પ્યુટર ટેક્નોલોજી, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ કે કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનમાં સ્નાતકની પદવી
ફીઃ 200
X
vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation
vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation
COMMENT

Recommended

પોપ્યુલર વીડિઓ વધુ જુઓ

ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી
Read In App