ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Routine Words which we pronouncing in wrong way

  99% લોકો આ 8 શબ્દોને બોલે છે ખોટી રીતે, જાણી લો સાચી રીત

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 28, 2018, 12:06 PM IST

  અહીં અમે આપને કેટલાક એવા શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેને મોટાભાગના લોકો ખોટી રીતે બોલે છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રોજિંદા કામમાં આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાં હોઇએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર અનેક ઇંગ્લિશ શબ્દોનું આપણે ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોઇએ છીએ. આમ કરવાથી ક્યારેક આપણે મજાકનું કારણ પણ બની શકીએ છીએ. આ શબ્દો પર ધ્યાન અપવામાં આવે તો ભૂલને સુધારી શકાય છે. આજે અમે આપને અહીં આવા જ કેટલાક શબ્દો જણાવી રહ્યા છીએ જેનું સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો ખોટું ઉચ્ચારણ કરતાં હોય છે.

   Breakfast

   ખોટું ઉચ્ચારણ - Bray-k-faast

   સાચું ઉચ્ચારણ - Brek-fust

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા શબ્દો છે જેને તમે ખોટી રીતે બોલો છો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Routine Words which we pronouncing in wrong way
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `