ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Bhaskar Gyan» These seven types of pigs are registered with national bureau of animals

  'ઘૂંગરૂ'થી માંડી 'ડૂમ' સુધી, જોઈ લો દેશમાં Registered આ 7 પ્રકારના ભૂંડ!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 01, 2018, 12:31 PM IST

  આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ જોવા મળે છે
  • 1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: આજે 1 માર્ચના દિવસને અમેરિકામાં 'નેશનલ પિગ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશ-દુનિયામાં કેટલાયે પ્રકારના ભૂંડ અને તેની પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું કે આપણા દેશમાં કેવા-કેવા પ્રકારના, ક્યાં અને શું નામથી ભૂંડ અને તેની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે.

   આ અહેવાલમાં બતાવેલી ભૂંડની વિવિધ પ્રજાતિઓ દેશમાં સરકારી સંસ્થા સાથે કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર્ડ છે. આ રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની સંખ્યા 7 જેટલી છે જેના નામ, તસવીરો અને લોકેશન તમે આ અહેવાલ સાથે અહીં વાંચી શકો છો.

   1 - ઘૂંગરૂ - પશ્ચિમ બંગાળ

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો દેશમાં કયા 7 પ્રકારના રજીસ્ટર્ડ ભૂંડની પ્રજાતિ છે અને તે ક્યાં જોવા મળે છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These seven types of pigs are registered with national bureau of animals
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `