વડોદરા| 30 નવેમ્બર, 2014

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વડોદરા| 30 નવેમ્બર, 2014

માગશરસુદ-9, િવક્રમ સંવત 2071

દૈનિક ભાસ્કર જૂથ

14રાજ્ય 58 આવૃતિ

ગુજરાત મધ્યપ્રદેશ છત્તીસગઢ રાજસ્થાન

જમ્મુ-કાશ્મીર નવી િદલ્હી હરિયાણા ઉત્તરાખંડ િહમાચલ પ્રદેશ ચંદીગઢ પંજાબ ઝારખંડ મહારાષ્ટ્ર િબહાર

|| સુિવચાર ||ઈશ્વરમાનવીને લાયકાત કરતાં વધારે સુખ આપતો નથી અને સહનશક્તિ કરતાં વધારે દુ:ખ પણ આપતો નથી.

-પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ

આજનું મેગેિઝન

વર્ષ 11 | અંક 78 | મહાનગર | િકંમત ~ 3.00

કુલ પાના -32 |(20+ 4 િસટી ભાસ્કર 8 + સંડે ભાસ્કર)