લોકલ બજાર ભાવ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સોનું(99.9)25400-25450

દાગીના 23200-23300

ચાંદી 33300

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા)

બટાકા300-750

ટામેટા 1400-1500

ડુંગળી 1800-3100

પરવર 3500-6000

ભીંડા 1000-1200

રીંગણ 200-600

કોબીજ 800-1400

ગાજર 1100-1400

ફલાવર 1200-1400

કાકડી 2500-3000

સરગવો 4500-5000

સુરણ 2500-5000

લીંબુ 1000-1800

મેથી 1500-2000

મરચા 1000-2000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1525-1535

ઘઉં ચંદોશી 2800-3200

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1545

ઘઉં 147 1575-1750

ઘું લોકવાન 1600-1800

ડાંગર જાડી 1170-1185

ડાંગર ટુકડી 1170-1190

ડાંગર ઝેડ જીરા 1550-1650

ડાંગર કોલમ 1200-1225

ડાંગર સુરત જીરા 1490-1570

ડાંગર બાસમતી 1260-1340

ડાંગર પંખાળી 1450-1550

ચોખા લશ્કરી 3400-4000

ચોખા ટુકડી 1850-1950

ચોખા ઝેડ જીરા 3500-4000

ચોખા કોલમ 2800-3000

ચોખા સુરત જીરા 2800-3200

ચોખા બાસમતી 6000-7500

ચોખા જીરા 2700-3000

ચોખાદહેરાદન બાસમતી 6500-8500

ચોખા મસુરી 1800-2000

જુવાર સફેદ 1400-1500

બાજરી 1150-1200

મકાઇ સફેદ 1320-1550

મકાઇ પીળી 1350-1450

જવ 1200-1250

સોયાબીન 3150-3200

તુવર સફેદ 6500-7000

તુવર લાલ 6100-6200

ચણા ચાલુ 4425-4450

ચણા કાંટાવાળા 4450-4500

ચણા બેલડ 4450

અડદ ભુરા 6400-7050

મગ 5700-6100

વટાણા 2200-3000

તલ્લી સફેદ 7000-7500

એરંડી નાની 3400-3600

એરંડી પારસ

(મોટી) 3300-3400

મરચા સુકાં (20 કીલો)

1700-2400

ગોધરા

ડાંગર1300 થી 1450

ચોખા 2600 થી 5600

ઘઉં 1350 થી 1475

મકાઇ 1300 થી 1375

બાજરી 1100 થી 1180

ચણા 3700 થી 4400

તુવર 6000થી 6500

મગ 5500 થી 6000

અડદ 6600 થી 7000

વાલ 3000 થી 3100

મગફળી 5300 થી 3800

દિવેલા 3400 થી 3800

તેલ 7000 થી 7500

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

કઠોરભાવ( ક્વિંટલના)

તુવેરદાળ 9000 - 10,000

મગદાળ 8,500 - 9600

મગ 8000 - 9000

આખી તુવેર 6500- 7000

અડદની દાળ 10000-10800

ચણા 4800-5000

મસુરની દાળ 8000

મસુર 7600-8000

કાબુલી ચણા 5000-5800

લીલા વટાણા 3000-3300

સફેદ વટાણા 2600-3000