લોકલ બજાર ભાવ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સોનું(99.9)25,600-25,650

દાગીના 23,200-23,300

ચાંદી 34,350

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા)

બટાકા300-800

ટામેટા 1500-1700

ડુંગળી 2400-3250

પરવર 1750-2250

ભીંડા 1300-1400

રીંગણ 400-1000

કોબીજ 1000-1200

ગાજર 1100-1400

ફલાવર 1200-1500

કાકડી 3000-3500

સરગવો 3000-4000

સુરણ 2600-2800

લીંબુ 1000-2000

મેથી 2000-2500

મરચા 1200-2000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1510-1530

ઘઉં ચંદોશી 2800-3200

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1540

ઘઉં 147 1575-1800

ઘું લોકવાન 1600-1900

ડાંગર જાડી 1170-1190

ડાંગર ટુકડી 1170-1190

ડાંગર ઝેડ જીરા1550-1650

ડાંગર કોલમ 1200-1250

ડાંગર સુરત જીરા 1500-1575

ડાંગર બાસમતી 1260-1340

ડાંગર જીરા 1200-1270

ડાંગર પંખાળી1450-1550

ચોખા લશ્કરી 3400-4000

ચોખા ટુકડી 1850-1950

ચોખા ઝેડ જીરા3600-4100

ચોખા કોલમ 2800-3000

ચોખા સુરતજીરા2800-3200

ચોખા બાસમતી6000-7500

ચોખા જીરા 2700-3000

ચોખા દહેરાદન બાસમતી 6500-8500

ચોખા મસુરી 1800-2000

જુવાર સફેદ 1200-1500

બાજરી 1100-1200

મકાઇ સફેદ 1300-1550

મકાઇ પીળી 1350-1450

જવ 1200-1250

સોયાબીન 3100-3200

તુવર સફેદ 6500-7000

તુવર લાલ 6100-6200

ચણા ચાલુ 4375-4400

ચણા કાંટાવાળા 4425-4456

ચણા બેલડ 4400-4425

અડદ ભુરા 6400-7050

મગ 5700-6300

વટાણા 2200-3000

તલ્લી સફેદ 7000-7500

એરંડી નાની 3500-3600

એરંડી પારસ (મોટી) 3200-3300

મરચા સુકાં (20 કીલો) 1700-2400

ધાણા 2300-2800

પુવાડ 5500-5800

ગોધરા

ડાંગર1200 થી 1400

ચોખા 2700 થી 5600

ઘઉં 1350 થી 1450

મકાઇ 1300 થી 1400

બાજરી 1100 થી 1200

ચણા 3800 થી 4400

તુવર 6000થી 6500

મગ 5600 થી 6000

અડદ 6600 થી 7000

વાલ 3000 થી 3100

મગફળી 4300 થી 5600

દિવેલા 3400 થી 3800

તેલ 7000 થી 7500

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

કઠોરભાવ( ક્વિંટલના)

તુવેરદાળ 9300 - 9500

મગદાળ 9600 - 9800

મગ 8600 - 9100

આખી તુવેર 6500- 7000

અડદની દાળ 10500-10900

ચણા 4800-5200

મસુરની દાળ 8000

મસુર 7800-8200

કાબુલી ચણા 5400-5900

લીલા વટાણા 3300-3500

સફેદ વટાણા 2900-3100