ફાગણ સુદ-પૂનમ, િવક્રમ સંવત 2073

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કુલ પાનાં 16 + 4 + 8 (રસરંગ) = 28 | કિમત ~ 5.00

2012માં 03 બેઠકો

મત 5.5 %(-1.25%)

2 બેઠકો પર લીડ હતી,

7.5 % મત મળ્યા હતા

2012માં 24 બેઠકો

મત 7.0 %(-4.02%)

9 બેઠકો પર લીડ હતી,

12.75 % મત મળ્યા હતા

2012માં 12 બેઠકો

મત 5.4 %(-1.78%)

16 બેઠકો પર લીડ હતી, 8.7 % મત મળ્યા હતા

2012માં 80 બેઠકો

મત 22.2 %(-3.71%)

9 બેઠકો પર લીડ હતી,

20 % મત મળ્યા હતા

2012માં 56 બેઠકો

મત 25.3 %(-9.43%)

29 બેઠકો પર લીડ હતી, 26.4 % મત મળ્યા હતા

2012માં 28 બેઠકો

મત 6.2 %(-5.43%)

15 બેઠકો પર લીડ હતી,

2.75 % મત મળ્યા હતા

2012માં ચૂંટણી લડી નહીં

33બેઠકો પર લીડ હતી, 24.4 % મત મળ્યા હતા

2012માં 224 બેઠકો

મત 21.8 %(-7.35%)

42 બેઠકો પર લીડ હતી,

22.2 % મત મળ્યા હતા

2012માં 46 બેઠકો

મત 38.4 %(-1.69%)

37 બેઠકો પર લીડ હતી,

33 % મત મળ્યા હતા

2012માં 47 બેઠકો

મત 39.7 %(+24.7%)

328 બેઠકો પર લીડ હતી, 42.3 % મત મળ્યા હતા

અન્ય સમાચારો પણ છે...