અવસાન નોંધ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
માળી : કનુભાઇસોમાભાઇ (ઉં.વ.56) માળીમહોલ્લો, ગાજરાવાડી.

પટેલ: મહેન્દ્રકુમારદામોદરદાસ (ઉં.વ.56) ડી/15,ભક્તિનગર સોસાયટી, વાઘોડિયા રોડ.

જાની: રાજેન્દ્રકુમારરમણિકલાલ (ઉં.વ.75) 23,િશવમ ફલેટ, વચલી પોળ, વાડી.

સરાણિયા: રમેશભાઇપ્રભાતભાઇ (ઉં.વ.59) સયાજીપાર્ક,પૂનમનગર.

ભાટ: અંગુરભાઇભાણાભાઇ (ઉં.વ.20) તુલસીવનએપાર્ટમેન્ટ, મકરપુરા.

પટેલ: રમણલાલિત્રભોવનદાસ (ઉં.વ.70) સોનીપોળ-2, વાડી.

દરજી: પુષ્પાસુમનભાઇ (ઉં.વ.64) બી/17,ભવાનીકુંજ સોસાયટી, વાડી.

પરીખ: િવજયાબેનકંચનલાલ (ઉં.વ.89) 5,મહાદેવનગર સોસાયટી, પાણીગેટ બહાર.

વાછાણી: જયસુખલાલડી. (ઉં.વ.58) રોયલવિલાડુપ્લેક્સ, વાઘોડિયા-ડભોઇ રિંગ રોડ.

ભાવસાર: હરીશભાઇશંકરલાલ (ઉં.વ.79) એ/7,શ્રીહરિ કોલોની, પાણીગેટ બહાર.

નાયક: પરવીનબેનરત્નાકર (ઉં.વ.65) ઇ/703,દીપકનગર સોસાયટી, ફતેગંજ.

જીવાણી: સીતાબેનભોજરાજ (ઉં.વ.74) 2,લક્ષ્મણ ભરવાડની ચાલી, િકશનવાડી.

પરીખ: રમેશચંદ્રરતિલાલ (ઉં.વ.73) 561,વૈકુંઠ-2, ન્યૂ વીઆઇપી રોડ.

ખારવા: પદમાબેનિકશનદાસ (ઉં.વ.65) 7,માલતી ચાલ, નવાપુરા.

રાણા: નવનીતભાઇરણછોડભાઇ (ઉં.વ.60) િવદ્યાનંદીચોક, નવી ધરતી.

વાયંગણીકર: શ્રીધરભાઇકૃષ્ણા (ઉં.વ.74) રૂમનં.2, ફાફડ શેઠની ચાલ, અકોટા.

કર્વે: મધુકરદામોદર (ઉં.વ.87) 35,િવશ્વભારતી સોસાયટી, વાઘોડિયા રોડ.

સુમંત: શાિલનીબેનિવનાયક (ઉં.વ.76) બી/6,લોકમાન્ય સોસાયટી, આરટીઓ રોડ.

દવે: હરેશજયંતીલાલ (ઉં.વ.54) સંધ્યાધરીએપાર્ટમેન્ટ, કાપડી પોળ, રાવપુરા.

મેરાઇ: ચંદુભાઇનાનજીભાઇ (ઉં.વ.75) બી/104,મહાલક્ષ્મી પાર્ક, હરણી-વારસિયા રિંગ રોડ.

ગિધવાણી: હરીરામસાજનદાસ (ઉં.વ.75) 13,મહાદેવ સોસાયટી, વારસિયા.

રાઠોડ: કાશીબેનગોવિંદભાઇ (ઉં.વ.78) તુલસીવાડી,ફતેપુરા.

વાઘેલા: પ્રકાશચીમન (ઉં.વ.20) સયાજીગંજ.

દેસાઇ: િદલીપભાઇમૂળજીભાઇ (ઉં.વ.36) ડો.મના દેસાઇની ગલી, ફતેગંજ.

મેન્ગદે: સરોજીનીમાધવરાવ (ઉં.વ.84) 205,િવનાયક એપાર્ટમેન્ટ, ખોડિયાર પોળ, રાજમહેલ રોડ.

પટેલ: લલિતાબેનવલ્લભભાઇ (ઉં.વ.90) બી/48,વલ્લભનગર, કારેલીબાગ.

ભટ્ટ: વંદનાબેનપરેશભાઇ (ઉં.વ.45) ડી/18,સુગમ પાર્ક-2, વાઘોડિયા-ડભોઇ રિંગ રોડ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...