લોકલ બજાર ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

મગ

મગલીલા (બે) 9000-10000

મગ(ખાનદેશી) 8500-9500

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1690- 1700

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1710 -1710

ઘઉં 147 1725 -1775

ઘઉં લોકવાન 1725 -1775

ડાંગર જાડી 1300 -1325

ડાંગર ટુકડી 1300 -1325

ડાંગર ઝેડ જીરા 1550 -1660

ડાંગર કોલમ 1320 -1370

ડાંગર સુરત જીરા 1450 -1530

ડાંગર બાસમતી 1370 -1480

ડાંગર જીરા 1350 -1400

જુવાર 1000 -1125

બાજરી 1100 -1250

મકાઇ 1125 -1300

મકાઇ પીળી 1200 -1270

જવ 1350 -1450

સોયાબીન 3000 -3110

તુવર સફેદ 3450 -3650

તુવર લાલ 2950 -3525

ચણા ચાલુ 4200 -4250

ચણા કાંટાવાળા 4275 -4325

ચણા બેલડ 4275 -4325

અડદ 3200 -3800

મુંગ 3500 -3900

વટાણા 2000 -2600

મગફળી 3500 -3800

તલ્લી 7600 -8500

એરંડી નાની 4000 -4100

એરંડી પારસ (મોટી) 3800 -3900

કાલા એરંડા 1600 -1650

પુવાડ 1600 -2100

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

તુવેરદાળ11,000 થી 12,000

મગદાળ 10,000 થી 11,000

મગ 9,500 થી 10,500

આખી તુવેર 7,500 થી 8,500

અડદની દાળ 12,500 થી 13,000

ચણા 5,800 થી 6,400

મસુરની દાળ 8,000 થી 8,200
અન્ય સમાચારો પણ છે...