લોકલ બજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

અનાજભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1590-1610

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1615-1615

ઘઉં 147 1640-1865

ઘઉં લોકવાન 1635-1810

ડાંગર જાડી 1325-1335

ડાંગર ટુકડી 1325-1335

ડાંગર ઝેડ જીરા 1470-1570

ડાંગર કોલમ 1370-1410

ડાંગર સુરત જીરા 1540-1560

ડાંગર બાસમતી 1420-1460

ડાંગર જીરા 1420-1430

જુવાર 1275-1350

બાજરી 1500-1550

મકાઇ 1360-1500

મકાઇ પીળી 1450-1515

જવ 1300-1375

સોયાબીન 2900-2900

તુવર સફેદ 3900-4290

તુવર લાલ 3800-4030

ચણા ચાલુ 5625-5650

ચણા કાંટાવાળા 5700-5760

ચણા બેલડ 5650-5675

અડદ 5000-5800

મગ 4400-5200

વાલ 5100-6400

વટાણા 2500-3000

મગફળી 3500-4200

તલ્લી 5000-6000

એરંડી નાની 4100-4200

એરંડી પારસ (મોટી) 3950-4100

પુવાડ 1100-1560

ગોધરા

ડાંગર1330 થી 1465

ચોખા 2500થી 6800

ઘઉ 1900 થી 2000

મકાઇ 1350 થી 1450

બાજરી 1400 થી 1500

ચણા 6500 થી 8000

તુવેર 4300 થી 4600

મગ 4000 થી 4550

અડદ 4500થી 5700

મગફળી 4700થી 4700

તલ 6000થી 6500

દિવેલા 3400થી 3600

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

કઠોરભાવ ( ક્વિંટલના)

તુવેરદાળ11,000 થી 12,000

મગદાળ 10,000 થી 11,000

મગ 9,500 થી 10,500

આખી તુવેર 7,500 થી 8,500

અડદની દાળ 12,500 થી 13,000

ચણા 5,800 થી 6,400

મસુરની દાળ 8,000 થી 8,200
અન્ય સમાચારો પણ છે...