લોકલ બજાર ભાવ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

અનાજભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

મગ

મગલીલા (બે) 9000-10000

મગ(ખાનદેશી) 8500-9500

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુવેર(દા)કોરી(ઇ)11500-12500

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 2075-2100

ઘઉં સોના કલ્યાણ 2120-2120

ઘઉં 147 2125-2165

ઘઉં લોકવાન 2150-2200

ડાંગર જાડી 1180-1220

ડાંગર ટુકડી 1180-1220

ડાંગર ઝેડ જીરા 1500-1575

ડાંગર કોલમ 1225-1250

ડાંગર સુરત જીરા 1400-1475

ડાંગર બાસમતી 1320-1400

ડાંગર જીરા 1250-1280

જુવાર 1350-1500

બાજરી 1300-1600

મકાઇ 1290-1500

મકાઇ પીળી 1325-1400

જવ 1650-2100

સોયાબીન 3000-3025

તુવર સફેદ 4400-4800

તુવર લાલ 4400-4600

ચણા ચાલુ 8000-8200

ચણા કાંટાવાળા 8200-8400

ચણા બેલડ 8200-8400

અડદ 5700-6700

મગ 4200-4600

વટાણા 4000-5700

મગફળી 3800-4500

તલ્લી 5500-6000

એરંડી નાની 3300-3400

એરંડી પારસ (મોટી) 3000-3200

કાલા એરન્ડા 1600-1725

પુવાડ 1700-2180

લીંબોડી 1000-1400

ગોધરા

ડાંગર1330 થી 1350

ઘઉ 1800 થી 1900

મકાઇ 1300 થી 1425

બાજરી 1300 થી 1450

ચણા 7500 થી 7650

તુવેર 4500 થી 5275

મગ 4000 થી 4450

અડદ 5000થી 6000

વાલ 3500 થી 4100

મગફળી 4500થી 5200

મગ 4500થી 5000

તલ 6000થી 6500

દિવેલા 3350 થી 3550

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

કઠોરભાવ ( ક્વિંટલના)

તુવેરદાળ11,000 થી 12,000

મગદાળ 10,000 થી 11,000

મગ 9,500 થી 10,500

આખી તુવેર 7,500 થી 8,500

અડદની દાળ 12,500 થી 13,000

ચણા 5,800 થી 6,400

મસુરની દાળ 8,000 થી 8,200

મસુર 7,400 થી 7,800
અન્ય સમાચારો પણ છે...