લોકલ બજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

મગ

મગલીલા (બે) 9000-10000

મગ(ખાનદેશી) 8500-9500

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1590-1620

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1630-1630

ઘઉં 147 1650-1750

ઘઉં લોકવાન 1650-1700

ડાંગર જાડી 1415-1435

ડાંગર ટુકડી 1415-1435

ડાંગર ઝેડ જીરા 1625-1730

ડાંગર કોલમ 1420-1450

ડાંગર સુરત જીરા 1550-1650

ડાંગર બાસમતી 1475-1550

ડાંગર જીરા 1450-1500

જુવાર 1450-1500

બાજરી 1300-1400

મકાઇ 1280-1500

મકાઇ પીળી 1340-1470

જવ 1400-1500

સોયાબીન 2750-2800

તુવર સફેદ 3100-3300

તુવરલાલ 3000-3100

ચણા ચાલુ 4975-5000

ચણા કાંટાવાળા 5000-5040

ચણા બેલડ 5000-5040

અડદ 40005000

મગ 4000-4400

વટાણા 2000-2500

મગફળી 4000-4500

તલ્લી 5000-5500

એરંડી નાની 4000-4100

એરંડી પારસ (મોટી) 3700-3800

કાલા એરન્ડા 1600-1700

પુવાડ 4975-5000

લીંબોડી 850-1031

ગોધરા

ડાંગર1330 થી 1465

ચોખા 2500થી 6800

ઘઉ 1900 થી 2000

મકાઇ 1350 થી 1450

બાજરી 1400 થી 1500

ચણા 6500 થી 8000

તુવેર 4300 થી 4600

મગ 4000 થી 4550

અડદ 4500થી 5700
અન્ય સમાચારો પણ છે...