લોકલ બજાર ભાવ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

મગ

મગલીલા (બે) 9000-10000

મગ(ખાનદેશી) 8500-9500

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1665- 1675

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1690 -1690

ઘઉં 147 1710 -1750

ઘઉં લોકવાન 1710 -1750

ડાંગર જાડી 1360 -1365

ડાંગર ટુકડી 1360 -1365

ડાંગર ઝેડ જીરા 1620 -1700

ડાંગર કોલમ 1370 -1400

ડાંગર સુરત જીરા 1570 -1625

ડાંગર બાસમતી 1480 -1550

ડાંગર જીરા 1400 -1440

જુવાર 1250 -1400

બાજરી 1300 -1400

મકાઇ 1270 -1500

મકાઇ પીળી 1350 -1470

જવ 1300 -1475

સોયાબીન 2850 -2875

તુવર સફેદ 3000 -3200

તુવર લાલ 2900 -3051

ચણા ચાલુ 4950 -5000

ચણા કાંટાવાળા 5000 -5100

ચણા બેલડ 5000 -5100

અડદ 3200- 3680

મુંગ 4000- 4200

વાલ 2800- 3000

વટાણા 2000- 2600

મગફળી 4000- 4600

તલ્લી 6000- 6700

એરંડી નાની 4050- 4150

એરંડી પારસ (મોટી) 3900- 4000

કાલા એરંડા 1400 -1500

પુવાડ 1100 -1400

લીમબોડી 1250 -1450

ગોધરા

ડાંગર1330 થી 1465

ચોખા 2500થી 6800

ઘઉ 1900 થી 2000

મકાઇ 1350 થી 1450

બાજરી 1400 થી 1500

ચણા 6500 થી 8000

તુવેર 4300 થી 4600

મગ 4000 થી 4550

અડદ 4500થી 5700

મગફળી 4700થી 4700

તલ 6000થી 6500

દિવેલા 3400થી 3600
અન્ય સમાચારો પણ છે...