લોકલ બજાર ભાવ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

દાગીના 30,500

ચાંદી 44,200

વડોદરાશાકભાજી (સયાજીપુરા) (20 િક.ગ્રા.ના ભાવ)

બટાકા(દેશી) 200-360

ડુંગળી (લાલ) 80-220

ટામેટા 400-700

પરવર 600-800

તુવેરસીંગ 900-1100

કોબીજ 80-100

ગાજર 160-200

સરગવો 700-900

સુરણ 700-780

લીંબુ 800-1000

મેથીની ભાજી 800-1200

પાલખની ભાજી 200-300

તાંદલજાની ભાજી 200-300

સરગવો 300-340

દૂધી 80-120

ટીંડોળા 500-600

ફલાવર 300-400

ચોળી (દેશી) 400-600

ચોળાફળી 400-500

તુરીયા 400-450

ટામેટા 240-300

કેરી (દેશી) 120-140

કેરી (તોતાપુરી) 350-400

કેરી (રાજાપુરી) 200-240

હાથીખાનામાર્કેટયાર્ડ

અનાજ -કઠોળના ભાવ

અનાજભાવ

ચોખા(પરીમલ)2300-2500

જીરાસાલ(ગુ-17) 3000-3300

ઘઉં

ઘઉંટુકડી (સૌ) 1850-2450

ઘઉં લોકવન 1900-2700

ઘઉં ભાલીયા 2850-3200

જુવાર

જુવારહાઇબ્રીડ1400-1800

જુવારMP(પીળી) 1700-1800

જુવાર દેશી 2200-2500

મકાઇ

મકાઇસફેદ 1600-1650

મકાઇ લાલ 1625-1650

મકાઇ ગજજર 1550-1575

બાજરી

બાજરી(દેશી) 1450-1550

બાજરી (ઉ.ગુ.) 1300-1450

અડદ 9200-9400

મગ

મગલીલા (બે) 9000-10000

મગ(ખાનદેશી) 8500-9500

ચણા

ચણાદેશી 5100-5400

ચણા (ગુલાબી) 4800-6500

ચણા એટમ 4800-5000

ચણાની દાળ 5000-5500

વટાણા

વટાણાસફેદ 2850-2950

વટાણા લીલા 2800-3100

તુવેર

તુવેર(પંચ.) 9100-12500

તુવેર (પાદરા) 9400-14000

તુવેર(દા)કોરી(ઇ)11500-12500

તુ.દાળકોરી-પં.11500-12500

તુ.દાળ કોરી(પા) 12000-14000

તુવેરદાળકોરી-(વા) 12000-14000

મગફળી

મગફળીમઠડી 4500-5000

મગફળી ચાલુ 4500-5000

સીંગદાણા મઠડી6000-8000

સીંગદાણા લાંબા6000-7000

સીંગદાણા 5500-8000

દાહોદમાર્કેટ ભાવ

ઘઉંસોનાલીકા 1785 1800

ઘઉં સોના કલ્યાણ 1815 1815

ઘઉં 147 1850-1950

ઘઉં લોકવાન 1850-1950

ડાંગર જાડી 1280-1310

ડાંગર ટુકડી 1280-1310

ડાંગર ઝેડ જીરા1800-1900

ડાંગર કોલમ 1320-1350

ડાંગર સુ. જીરા1675- 1750

ડાંગર બાસમતી1400-1475

ડાંગર જીરા 1350-1380

જુવાર 1400-1700

બાજરી 1500-1700

મકાઇ 1670-1950

મકાઇ પીળી 1700-1775

જવ 1700-1900

સોયાબીન 3500-3650

તુવર સફેદ 5500-6100

તુવર લાલ 4500-5300

ચણા ચાલુ 7430-7500

ચણા કાંટાવાળા7500-7500

ચણા બેલડ 7400-7475

અડદ 7000-7500

મગ 4500-4800

વટાણા 3200-4000

મગફળી 4500-5000

તલ્લી 6000-7000

એરંડી નાની 3100-3200

એરંડી પારસ 3000-3100

કાલા એરન્ડા 1750-1800

પુવાડ 2700-2900

લીંબોડી 1200-1500

ગોધરા

ડાંગર1300 થી 1700

ચોખા 2500 થી 6500

ઘઉ 1600 થી 1740

મકાઇ 1800 થી 2000

બાજરી 1800 થી 1850

ચણા 8000 થી 8600

તુવેર 7500 થી 7800

મગ 4000 થી 4500

વાલ 4000 થી 4300

દિવેલા 2900 થી 3100

મગફળી 4000 થી 4700

ગંજબજાર ભરૂચના ભાવ

કઠોરભાવ ( ક્વિંટલના)

તુવેરદાળ11,000 થી 12,000

મગદાળ 10,000 થી 11,000

મગ 9,500 થી 10,500

આખી તુવેર 7,500 થી 8,500

અડદની દાળ 12,500 થી 13,000

ચણા 5,800 થી 6,400

મસુરની દાળ 8,000 થી 8,200

મસુર 7,400 થી 7,800
અન્ય સમાચારો પણ છે...