તમારા સમાજ સંસ્થા, ધર્મ, સ્કૂલ , કોલેજ કે આસપાસ બનતી

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
તમારા સમાજ સંસ્થા, ધર્મ, સ્કૂલ , કોલેજ કે આસપાસ બનતી નાની-મોટી ઉજવણીઓને આ પાના પર સમાવવા માટે નીચે આપેલા ઈ-મેઇલ કે વોટ્સએપ પર ફોટો સાથે વિગત મોકલો.

gnr.dbcommunities@gmail.com

પર મેઇલ કરો અથવા 9825213097 પર વોટસ એપ કરો કે પછી નીચેના સરનામે મોકલી આપો.

ગાંધીનગર બ્યૂરો ઓફિસ : બ્લોક નં. 14/1, ઘ ટાઈપ, સેક્ટર-22, ગાંધીનગર.

અન્ય સમાચારો પણ છે...