અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા40800-41300

ચાંદીરૂપુ40600-41100

સોનું(99.9)27250-27450

સોનું(99.5)27100-27300

નવાદાગીના26350

હોલમાર્ક26900

જૂનાસિક્કા750-900

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયા1260-1290

અમ.લેબલ1300-1340

કપાસીયાજૂ980-1030

કપાસીયા1120-1160

િદવેલ1380-1445

કોપરેલ2750-2800

પામોલીન900-920

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેિલયાટીન 1150-1151

સિંગતેલલૂઝ 735-740

કપાસિયાવોશ 597-600

એરંડાિડસેમ્બર 4199

દિવેલ815

રાજકોટચાંદી 41100

સોનું24 કે. 2,74,00022 કેરેટદાગીના 26,800

રાજકોટમગફળી 730-920

જામનગરમગફળી 730

જામનગરલૂઝ 740

જામનગરતેલિયા 1150

ખાંડબજાર

અેમ અેમ30 3100-3250

એમએસ30 3025-3125

એમ302900-3100

એસ302940-3000

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,240.85

ચાંદી18.69કોમેક્સસોનું1,242.60

કોમેક્સચાંદી18.69

પ્લેિટનમ1,374.88

પેલેિડયમ842.51

ચીમનભાઈપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી270-400

બટાકાિડસા350-450

ડુંગળીસૌ200-340

ડું.મહારાષ્ટ્ર200-400

બટાકાિકલો16-25

ડુંગળીિકલો12-22

મુંબઈધાતુબજાર

તાંબુકેબલભંગાર 488

તાંબુવાયરબાર 516

તાંબુભંગારભારે 481

એલ્યુઇંગોટ164

કોપરઆિર્મચર468

જસત191

તાંબુવાસણભંગાર 440

સીસુ 140

કોપર શીટ કંિટગ 462

ટીન 1540

પિતળ વાસણ ભંગાર 338

િનકલ 1255

િપતળ િશટ કંિટગ 352

એલ્યુ વાસણ ભંગાર 136

દહેગામ

બાજરી 245-255

ઘઉં305-320

ડાંગર235-280

એરંડા760-767

ગવાર950-1025

મકાઇ220-270

તુવેર505-605

જુવાર705-755

રાયડો520-590રખિયાલ

બાજરી 240-250

ઘઉં300-315

ડાંગર230-275

એરંડા755-765

ગવાર940-1010

મકાઇ215-265

તુવેર500-600

જુવાર700-750

રાયડો510-580

બાવળા

ડાં.ગુજરી270-301

ટૂકડાઘઉ297-301

એરંડા767

માણસા

એરંડા784-790

બાજરી230-252

ઘઉં303-344

ગવાર1050-1055

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન277-369

ઘઉંટુકડા270-351

જુવાર471-791

કપાસ661-1011

મકાઇ201-311

ચણા500-556

વાલ641-1181

અડદ781-1051

મગ850-1291

મઠ941

તુવેર721-921

મગફળીજાડી610-701

મગફળીજાડી605-721

સીંગદાણા736-956

સીંગફાડા661-8141

એરંડા686-771

તલ1701-2311

રાઇ606-841

મેથી600-1051

જીરૂ1641-1921

ધાણા1701-2131

ડુંગળી76-311

ચોળા601-861

સોયાબીન571

ગુવારબી