અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૨૦૦૦-૪૨૫૦૦
ચાંદી રૂપુ ૪૧૮૦૦-૪૨૩૦૦
સોનું (૯૯.૯) ૨૮૩૦૦-૨૮૫૦૦
સોનું (૯૯.૫) ૨૮૧૫૦-૨૮૩૫૦
નવા દાગીના ૨૭૩૬૦
હોલમાર્ક ૨૭૯૩૦
જૂના સિક્કા ૭૫૦-૯૦૦

અમદાવાદ તેલબજાર
અમ. તેલીયાટીન ૧૨૫૦-૧૨૮૦
અમ. લેબલટીન ૧૩૨૦-૧૩૭૦
સનફલાવર ૧૦૫૦-૧૧૩૦
દિવેલ ૧૩૮૦-૧૪૪૫
વનસ્પતિ ઘી ૯૭૦-૧૦૫૦
કોપરેલ ૨૮૫૦-૨૯૦૦
પામોલીન (જૂનો) ૯૩૦-૯૭૦
પામોલિન (નવો) ૧૦૦૦-૧૦૩૦
કપાસિયા (જૂના) ૧૦૨૦-૧૦૭૦
સોયાબીન ૧૧૩૦-૧૦૬૦
કપાસિયા(નવા) ૧૧૨૦-૧૧૬૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૪૦-૧૧૫૦
તીખું સરસિયું ૧૨૪૦-૧૨૬૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૧૫૮-૧૧૫૯
સિંગતેલ લૂઝ ૭૪૦-૭૪૫
કપાસિયા તેલ વોશ ૫૯૦-૫૯૩
એરંડા સપ્ટેમ્બર ૪૨૨૩
દિવેલ ૧૦ કિલો ૮૪૫
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિ. ૪૨,૪૦૦
સોનું ૨૪ કે. ૧૦૦ ગ્રામ ૨,૮૫,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૨૭,૮૦૦
જામનગર મગફળી ૬૭૦-૭૨૫
જામનગર લુઝ ૭૫૫
જામનગર તેલિયા ૧૧૭૦
ખાંડબજાર
અમદા M.30 ૩૨૦૦-૩૩૫૦
અમદા S.30 ૩૧૦૦-૩૧૫૦
ગુજરાત M.30 ૩૦૭૦-૩૨૦૦
ગુજરાત S.30 ૩૦૪૦-૩૦૭૫
કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)
સોનું ૧,૨૯૪.૦૩ ચાંદી ૧૯.૫૩ કોમે ા સોનું ૧,૨૯૭.૫૦
કોમે ા ચાંદી ૧૯.૫૮ પ્લેટીનમ ૧,૪૨૯.૫૦
પેલેડિયમ ૮૬૮.૫૭
(વાડીલાલ ફોરેકસ ડિવિઝન)
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨૮૦-૩૮૦
બટાકા ડિસા ૩૩૦-૪૨૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૨૦૦-૩૮૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૨૫૦-૪૦૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧૨-૨૩
ડુંગળી કિલોના ૧૨-૨૨

મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર ૪૯૨
તાબું વાયર બાર ૫૨૦
તાબું ભંગાર ભારે ૪૮૫
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧૬૬
કોપર આર્મિચર ૪૭૦
જસત ૧૯૧
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪૪૫
સીસું ૧૪૦
કોપર શીટ કટિંગ ૪૬૫
ટીન ૧૫૯૦
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૩૬
નિકલ ૧૨૪૫
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩૫૩
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૩૪
દહેગામ
બાજરી ૨૩૬-૨૭૦
ઘઉ ૩૧૧-૩૨૫
ડાંગર ૨૪૦-૨૭૦
એરંડા ૭૮૦-૮૦૧
ગવાર ૯૫૦-૧૧૦૦
મકાઈ ૨૩૦-૨૮૫
તુવેર ૫૧૫-૬૧૦
જુવાર ૭૫૦-૮૧૫
રાયડો ૫૨૫-૫૮૦
રખિયાલ
બાજરી ૨૩૫-૨૬૫
ઘઉ ૩૧૦-૩૨૦
ડાંગર ૨૩૫-૨૬૫
એરંડા ૭૭૫-૮૦૦
ગવાર ૯૪૦-૧૦૫૦
મકાઈ ૨૨૫-૨૮૦
તુવેર ૫૧૦-૬૦૫
જુવાર ૭૨૫-૮૦૫
રાયડો ૫૨૦-૫૭૦

બાવળા
ડાં.બાસમતી ૩૪૦
ડાં.ગુજ