જલાલપોર 09

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
જલાલપોર 09
ખેરગામ07
કડાણા05
સાવલી05
કઠલાલ04
ઊંઝા4.5
ગલતેશ્વર04
નડિયાદ04
ઉમરેઠ03
ગણદેવી03
મહેમદાવાદ3.5
િસદ્ઘપુર2.5
પાલનપુર02
વડગામ2.5
વડનગર02
ઈડર02
દહેગામ02
અમદાવાદ02
આંકલાવ2.5
વાઘોિડયા02
બાલાિસનોર2.5
વીરપુર02
સૂત્રાપાડા02
હાંસોટ02
વાંસદા02
વલસાડ2.5