અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદીચોરસા41300-41800
ચાંદીરૂપુ41100-41600
સોનું(99.9)27500-27700
સોનું(99.5)27350-27550
નવાદાગીના26590
હોલમાર્ક27145
જૂનાસિક્કા750-900
અમદાવાદતેલબજાર
અમ.તેલીયા1260-1290
અમ.લેબલ1300-1340
કપાસીયાજૂ980-1030
કપાસીયા1120-1160
િદવેલ1380-1445
કોપરેલ2750-2800
પામોલીન900-920
રાજકોટછેલ્લા ભાવ
તેિલયાટીન1151
સિંગતેલલૂઝ735-740
કપાસિયાવોશ597-600
એરંડાસપ્ટેે.4045
દિવેલ815
રાજકોટચાંદી41650
સોનું24 કે. ગ્રા.2,77,000
22કે. દાગીના27, 100
રાજકોટમગફળી860
જામનગરમગફળી720
જામનગરલૂઝ740
જામનગરતેલિયા1185
ખાંડબજાર
અેમ અેમ30 3100-3250
એમએસ30 3025-3125
એમ302900-3100
એસ302940-3000
કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)
સોનું1,249.80
ચાંદી18.97
કોમેક્સસોનું1,250.80
કોમેક્સચાંદી19.00
પ્લેિટનમ1,382.63
પેલેિડયમ849.23
ચીમનભાઈપટેલ માર્કેટ
બટાકાદેશી260-380
બટાકાિડસા320-450
ડુંગળીસૌ200-350
ડું.મહારાષ્ટ્ર200-380
બટાકાિકલો15-25
ડુંગળીિકલો12-21
મુંબઈધાતુબજાર
તાંબુકેબલભંગાર 488
તાંબુવાયરબાર 516
તાંબુભંગારભારે 480
એલ્યુઇંગોટ166
કોપરઆિર્મચર469
જસત193
તાંબુવાસણભંગાર 442
સીસુ 140
કોપર શીટ કંિટગ 465
ટીન 1560
પિતળ વાસણ ભંગાર 339
િનકલ 1260
િપતળ િશટ કંિટગ 355
એલ્યુ વાસણ ભંગાર 133
દહેગામ
બાજરી 240-255
ઘઉં300-310
ડાંગર230-275
એરંડા770-780
ગવાર950-1000
મકાઇ225-265
તુવેર 500-600
જુવાર 710-760
રાયડો 525-580 રખિયાલ
બાજરી 235-250
ઘઉં290-305
ડાંગર225-270
એરંડા765-775
ગવાર945-990
મકાઇ220-260
તુવેર490-580
જુવાર705-750
રાયડો520-575
સાણંદ
ડાં.ગુજ.17310
ડાં.ગુજરી300-350
ઘઉં496310-320
સેન્ટેડબાસમતી328
જુવાર645
માણસા
એરંડા780-804
બાજરી231-240
ઘઉં305-319
ગવાર950-1060
ગોંડલ
ઘઉંલોકવન276-393
ઘઉંટુકડા363
બાજરો221
જુવાર731
કપાસ511-986
મકાઇ150-301
ચણા500-555
વાલ631-1151
વાલપાપડી1131-1181
અડદ821-841
મગ751-1231
તુવેર741-931
મગફળીજીણી625-725
મગફળીજાડી615-720
સિંગદાણા800-951
સિંગફાડા556-831
એરંડા701-781
તલ1651-2241
રાયડો661
મેથી641-900
જીરું1641-1941
ધાણા1501-2191