અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા 38100-38600

ચાંદી રૂપુ 37900-38400

સોનું (99.9) 27500-27700

સોનું (99.9) 27350-27550

નવા દાગીના 26590

હોલ માર્ક 27145

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયા1450-1500

અમ.લેબલ 1500-1550

દિવેલ 1320-1400

કપાસીયા જૂ 1070-1100

કપાસીયા 1150-1210

કોપરેલ 2750-2800

પામોલીન 920-940

સોયાબીન 980-1010

મોળુ સરસીયુ 1140-1150

તીખું સરસીયુ 1240-1260

સનફ્લાવર 1050-1110

મકાઇ 1070-1130

સોયાબીન 1050-1030

વનસ્પતી ઘી 870-980

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેિલયાટીન 1215-1316

સિંગતેલ લૂઝ 845-850

કપાસિયા વોશ 600-603

રાજકોટ ચાંદી 38,300

સોનું 24 કે. 2,76,500

22 કેરેટ દાગીના 26,950

રાજકોટ મગફળી 850-960

જામનગર મગફળી 730-925

જામનગર લૂઝ 850

જામનગર તેલિયા 1315

ખાંડબજાર

એમએમ. 30 3075-3225

એમ એસ. 30 2900-3050

એમ. 30 2930-3030

એસ. 30 2860-2900

એમ.30 2940-2960

ચીમનભાઈમાર્કેટ

બટાકાદેશી 250-400

બટાકા ડિસા 300-420

ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર 200-300

ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર 250-400

બટાકા કિલો 25

ડુંગળી કિલો 18

શાકભાજી

રીંગણ100-200

રવૈયા 100-240

કોબી 80-140

ફલાવર 180-350

ટામેટા 100-300

દુધી 80-160

કાકડી 200-400

ગિલોડા 160-560

િબટ 300-440

દેશી મરચા 300-600

લિંબુ 500-1200

આદુ 500-700

કોથમીર 500-800

કારેલા 160-260

ભિંડા 300-500

ગવાર 240-500

ચોળી 300-600

પરવર 700-1000

ગલકા 80-200

મુંબઈધાતુબજાર

તાંબુકેબલ ભંગાર 478

તાંબુ વાયર બાર 506

તાંબુ ભંગાર ભારે 471

એલ્યુ ઇંગોટ 166

કોપર આિર્મચર 450

જસત 184

તાંબુ વાસણ ભંગાર 448

સીસુ 136

કોપર શીટ કંિટગ 448

ટીન 1480

પિતળ વાસણ ભંગાર 337

િનકલ 1110

િપતળ િશટ કંિટગ 337

એલ્યુ વાસણ ભંગાર 134

િવવિધબજારના ભાવ

દહેગામ

બાજરી243-245

ઘઉં 297-320

ડાંગર 292-301

એરંડા 810-820

ગવાર 963-992

મકાઇ 235-280

તુવેર 600-700

જુવાર 550-700

રાયડો 550-605 રખિયાલ

બાજરી230-240

ઘઉં 295-315

ડાંગર 290-295

એરંડા 805-815

ગવાર 960-990

મકાઇ 230-270

તુવેર 575-680

જુવાર 540-675

રાયડો 545-595

સાણંદ

ડાં.ગુજ. 17 300-32