અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા36000-36500

ચાંદીરૂપુ35800-36300

સોનું(99.9)26800-27000

સોનું(99.5)26650-26850

નવાદાગીના25920

હોલમાર્ક26460

જૂનાસિક્કા600-750

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયા1390-1440

અમ.લેબલ1450-1510

દિવેલ1380-1440

કપાસીયાજૂ960-1040

કપાસીયા1080-1120

કોપરેલ2550-2590

પામોલીન840-870

સોયાબીન980-1010

સોયાબીન1060-1140

વનસ્પતિઘી870-980

પામોલીનજૂ840-870

મોળુસરસીયુ1160-1180

તીખુસરસીયુ1280-1300

સનફ્લાવર1050-1110

મકાઇ1070-1130

શાકભાજી

રીંગણ140-300

રવૈયા200-400

કોબી80-140

ફુલાવર100-200

ટામેટા100-160

દુધી80-160

કાકડી200-400

ખાંડબજાર

અેમઅેમ30 2925-3100

એમએસ30 2800-2850

એમ302770-2900

એસ302700-2820

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,195.28

ચાંદી16.20કોમેક્સસોનું 1,193.40કોમેક્સચાંદી 16.20

પ્લેિટનમ1,206.38

પેલેિડયમ775.75રાજકોટછેલ્લાં ભાવ

તેિલયાટીન1247-1248

સિંગતેલલૂઝ800-805

કપાસિયાવોશ542-545

એરંડાિડસેમ્બર4683

દિવેલ885

રાજકોટચાંદી36,300

સોનું24કેરેટ 10 2,70,000 22કેરેટ દાગીના26,300

રાજકોટમગફળી825-925

જામનગરમગફળી725-925

જામનગરલૂઝ810

જામનગરતેલિયા1255

ચીમનભાઈપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી300-450

બટાકાિડસા350-480

ડુંગળીસૌ200-330

ડું.મહારાષ્ટ્ર200-400

બટાકાિકલો27

ડુંગળીિકલો23

મુંબઈધાતુબજાર

તાંબુકેબલભંગાર 482

તાંબુવાયરબાર 510

તાંબુભંગારભારે 474

એલ્યુઇંગોટ173

કોપરઆિર્મચર458

જસત184

તાંબુવાસણભંગાર 431

સીસુ138

કોપરશીટ કંિટગ 452

ટીન1485

પિતળવાસણ 327

િનકલ1108

િપતળિશટ કંિટગ 336

એલ્યુવાસણ ભંગાર 137

દહેગામ

બાજરી220-250

ઘઉં243-302

ડાંગર238-272

એરંડા865-873

ગવાર825-880

મકાઇ225-260

તુવેર475-705

જુવાર275-490

રાયડો525-600રખિયાલ

બાજરી215-240

ઘઉં240-300

ડાંગર235-270

એરંડા860-870

ગવાર820-870

મકાઇ220-250

તુવેર470-700

જુવાર270-480

રાયડો520-590

બાવળા

ડાં.ગુજ17 260-317

ટૂકડાઘઉ309-325

ટૂકડાદેશી339-378

સફેદઘઉ284

એરંડા860

મેથી1240

સાણંદ

ડાં.ગુજ17 220-339

ડાં.ગુજરી205-280

ઘઉ496310-360

અડદ793-1021

જીરૂ1971-2100

ગવાર811

માણસા

રાયડો640

એરંડા860-915

બાજરી205-241

કપાસ77