અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૦૦૦૦-૪૦૫૦૦
ચાંદી રૂપુ ૩૯૮૦૦-૪૦૩૦૦
સોનું (૯૯.૯) ૨૭૪૦૦-૨૭૬૦૦
સોનું (૯૯.૫) ૨૭૨૫૦-૨૭૪૫૦
નવા દાગીના ૨૬૪૯૬
હોલમાર્ક ૨૭૦૫૦
જૂના સિક્કા ૭૫૦-૯૦૦
અમદાવાદ તેલબજાર
અમ. તેલીયાટીન ૧૧૮૦
અમ. લેબલટીન ૧૨૪૦-૧૩૦૦
સનફલાવર ૧૧૬૦-૧૨૨૦
દિવેલ ૧૨૫૦-૧૩૩૦
વનસ્પતિ ઘી ૧૦૩૦-૧૦૯૦
કોપરેલ ૨૭૦૦-૨૭૫૦
પામોલીન (જૂનો) ૯૫૦-૧૦૧૦
પામોલિન (નવો) ૧૦૫૦
કપાસિયા (જૂના) ૧૦૪૦-૧૦૯૦
સોયાબીન ૧૦૫૦-૧૦૮૦
કપાસિયા(નવા) ૧૧૨૦-૧૧૬૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૨૦-૧૧૪૦
તીખું સરસિયું ૧૨૧૦-૧૨૩૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૦૬૦-૧૦૬૧
સિંગતેલ લૂઝ ૬૭૫-૬૮૦
કપાસિયા તેલ વોશ ૫૯૫-૫૯૮
એરંડા જૂન ૩૮૨૭
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૮૦
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિ. ૪૦,૩૦૦
સોનું ૨૪ કે. ૧૦૦ ગ્રા. ૨,૭૬,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૨૬,૭૦૦
રાજકોટ મગફળી ૬૭૦-૮૦૦
જામનગર મગફળી ૬૪૦-૬૯૦
જામનગર લુઝ ૬૮૦
જામનગર તેલિયા ૧૦૬૦-૧૦૯૫
ખાંડબજાર
અમદા M.30 ૩૧૬૦-૩૩૦૦
અમદા S.30 ૩૦૬૦-૩૧૪૦
ગુજરાત M.30 ૩૦૬૦-૩૧૨૦
ગુજરાત S.30 ૨૯૮૦-૩૦૨૦
કોલ્હાપુર M.30 ૩૦૦૦-૩૧૦૦
કોલ્હાપુર S.30 ૨૯૫૦-૩૦૦૦
બેલાપુર M.30 ૩૦૦૦-૩૦૭૫
બેલાપુર S.30 ૨૯૦૦-૩૦૦૦
કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)
સોનું ૧,૨૬૧.૪૪
ચાંદી ૧૯.૦૪ કોમે ા સોનું ૧,૨૬૨.૮૦
કોમે ા ચાંદી ૧૯.૦૫ પ્લેટીનમ ૧,૪૫૭.૦૦ પેલેડિયમ ૮૩૫.૧૫ (વાડીલાલ ફોરેકસ ડિવિઝન)
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨૦૦-૨૮૦
બટાકા ડિસા ૨૦૦-૩૨૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૧૦૦-૧૬૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૧૪૦-૨૪૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧૨-૧૮
ડુંગળી કિલોના ૭-૧૪

મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર ૪૯૩
તાબું વાયર બાર ૫૨૧
તાબું ભંગાર ભારે ૪૮૭
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧૫૧
કોપર આર્મિચર ૪૭૯
જસત ૧૭૫
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪૭૪
સીસું ૧૪૬
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭૪
ટીન ૧૬૧૦
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪૫
નિકલ ૧૨૫૦
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩૫૭
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૮
દહેગામ
બાજરી ૨૪૭-૨૬૬
ઘઉ ૨૯૫-૩૨૦
ડાંગર ૨૪૭-૨૫૬
એરંડા ૭૩૨-૭૪૫
ગવાર ૯૩૦-૯૩૯
મકાઈ ૨૨૫-૨૮૦
તુવેર ૫૨૦-૬૦૫
જુવાર ૩૨૦-૪૦૦
રાયડો ૫૨૫-૫૯૦
રખિયાલ
બાજરી ૨૪૫-૨૬૫
ઘઉ ૨૯૦-૩૧૫
ડાંગર ૨૪૫-૨૫૦
એરંડા ૭૩૦-૭