અમદાવાદ બુલિયન

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા36000-36400

ચાંદીરૂપુ35800-36200

સોનું(99.9)26550-26750

સોનું(99.5)26400-26600

નવાદાગીના25680

હોલમાર્ક26215

જૂનાસિક્કા600-750

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયા1380-1430

અમ.લેબલ1500-1530

દિવેલ1380-1440

કપાસીયાજૂ960-1040

કપાસીયા1080-1120

કોપરેલ2550-2590

પામોલીન840-870

સોયાબીન980-1010

સોયાબીન1050-1110

વનસ્પતિઘી1070-1130

પામોલીનજૂ840-870

મોળુસરસીયુ1160-1180

તીખુસરસીયુ1280-1300

સનફ્લાવર1050-1110

મકાઇ1070-1130

શાકભાજી

રીંગણ200-400

રવૈયા200-500

કોબી100-240

ફુલાવર200-300

ટામેટા100-220

દુધી200-360

કાકડી300-600

ખાંડબજાર

અેમઅેમ30 2900-3100

એમએસ30 2800-2900

એમ302770-2880

એસ302650-2750

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,195.59

ચાંદી16.33કોમેક્સસોનું 1,196.00

કોમેક્સચાંદી 16.38પ્લેિટનમ1,220.81પેલેિડયમ805.75રાજકોટછેલ્લાં ભાવ

તેિલયાટીન1270-1271

સિંગતેલલૂઝ815-820

કપાસિયાવોશ542-545

એરંડાિડસેમ્બર4509

દિવેલ865

રાજકોટચાંદી36200

સોનું24કેરેટ 10 2,67,500 22 કેરેટ દાગીના 26,050

રાજકોટમગફળી810-915

જામનગરમગફળી700-900

જામનગરલૂઝ830

જામનગરતેલિયા1285-1320

ચીમનભાઈપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી320-480

બટાકાિડસા350-500

ડુંગળીસૌ120-300

ડું.મહારાષ્ટ્ર200-380

બટાકાિકલો27

ડુંગળીિકલો20

મુંબઈધાતુબજાર

તાંબુકેબલભંગાર 481

તાંબુવાયરબાર 509

તાંબુભંગારભારે 471

એલ્યુઇંગોટ176

કોપરઆિર્મચર452

જસત183

તાંબુવાસણભંગાર 430

સીસુ139

કોપરશીટ કંિટગ 447

ટીન1485

પિતળવાસણ 326

િનકલ1128

િપતળિશટ કંિટગ 337

એલ્યુવાસણ ભંગાર 136

દહેગામ

બાજરી248-274

ઘઉં305-328

ડાંગર253-276

એરંડા849-856

ગવાર865-902

મકાઇ250-280

તુવેર550-600

જુવાર311-450

રાયડો560-600રખિયાલ

બાજરી245-270

ઘઉં300-325

ડાંગર250-275

એરંડા845-855

ગવાર860-900

મકાઇ240-270

તુવેર540-590

જુવાર310-440

રાયડો550-580

બાવળા

ડાં.ગુજ17 258-296

ટૂકડાઘઉ251-333

ટૂકડાદેશી339-400

સફેદઘઉ324

એરંડા800-862

મગ1416

સાણંદ

ડાં.ગુજ17 254-324

ડાં.ગુજરી181-286

ઘઉ496300-415

તલ1400

જીરૂ1650-2149

ગવાર870

માણસા

એરંડા840-911

તલ2071

કપાસ770-821

ગવાર8