િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ચાંદી ચોરસા39100-39500

ચાંદી રૂપંુ 38900-39300

સોનું(99.9) 31450-31750

સોનું(99.5) 31300-31600

હોલમાર્ક 31115

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1480-1500

સિંગ.ન.15KG 1520-1530

દિવેલ 1380-1410

કપાસીયા જુના 1160-1190

કપાસીયા નવા 1250-1270

વનસ્પતિ ઘી 1080-1110

કોપરેલ 3360-3380

સોયાબીન 1370-1380

પામોલિન જુના 1100-1110

પામોલિન નવા 1120-1190

સનફ્લાવર 1220-1250

મોળું સરસિયંુ 1340-1360

તીખું સરસિયંુ 1420-1440

મકાઇ 1210-1300

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1410-1420

સિંગતેલ લૂઝ 800

રાજકોટ ચાંદી 39250

સોનું 24 કેરેટ 31550

કપાસિયા વોશ 675-678

દિવેલ 1450

મગફળી જાડી 545-780

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3500-3550

એમ એસ 30 3350-3400

ગુજરાત M30 3200-3250

એસ 30 3120-3170

કોલ્હાપુરM30 3150-3200

એસ 30 3050-3100

બેલાપુર M30 3150-3200

બેલા.એસ 30 3050-3100

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,331.70

ચાંદી 16.60

કોમેક્સ સોનું 1,330.88

કોમેક્સ ચાંદી 16.58

પ્લેટિનમ 1009.78

પેલેડિયમ 1039.27

શાકભાજી

રીંગણ 40-200

રવેૈયા 140-400

કોબી 40-80

ફલાવર 100-200

ટમેટા 40-140

દુધી 80-200

કાકડી 240-600

ગિલોડા 140-500

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 60-110

બટાકા ડિસા 70-130

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 200-280

ડું.મહારાષ્ટ્ર 300-380

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 460

કોપર ભંગાર ભારે 453

કોપર આર્મિચર 443

કોપર વાયર બાર 418

એલ્યુ.ઇંગોટ 162

કોપર શીટ કટિંગ 440

ઝિંક 254

લીડ 177

ટિન 1470

એલ્યુ.વાસણ ભં. 125

નિકલ 935

માણસા

રાયડો 620-679

એરંડા 790-818

કપાસ 850-1026

ઘઉં 333-358

બાજરી 320

ગવાર 762-820

અડદ 688

દહેગામ

બાજરી 231-241

ઘઉં 343-347

ડાંગર 350-356

એરંડા 799-806

ગવાર 810-811

રાયડો 640-671

અડદ 690-708

જુવાર 400-545

મગ 730-745

રખિયાલ

બાજરી 230-240

ઘઉં 340-345

ડાંગર 345-355

એરંડા 795-805

ગવાર 805-810

બાવળા

ગુજરાત-17 322

આઇઆર-8 311-400

ટુકડા ઘઉં 348

ટુકડા દેશી 349-381

એરં઼ડા 798-816

રાઈ 614

મગ 906

ચણા 751

મઠ 595

તુવેર 819

સાણંદ

ડાં.ગુ-17 354-363

ગુજરી 312-366

મોતી 308-346

સેન્ટેડ 349 સોનમ 370

ઘઉં 496 280-362

તુવેર 722

અડદ 742

એરંડા 766-795

જીરૂ 3440

ગવાર 835

ગોંડલ

ઘઉં લોકવન 286-374

ઘઉં ટુકડા 294-404

કપાસ 881-1011

મગફળી જીણી 650-850

મગફળી જાડી 600-741

સીંગફાડીયા 616-9014

અેરંડા એરંડી 601-806

તલ તલી 1281-1341

તલ કાળા 1281-1501

અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદી ચોરસા39100-39500

ચાંદી રૂપંુ 38900-39300

સોનું(99.9) 31450-31750

સોનું(99.5) 31300-31600

હોલમાર્ક 31115

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1480-1500

સિંગ.ન.15KG 1520-1530

દિવેલ 1380-1410

કપાસીયા જુના 1160-1190

કપાસીયા નવા 1250-1270

વનસ્પતિ ઘી 1080-1110

કોપરેલ 3360-3380

સોયાબીન 1370-1380

પામોલિન જુના 1100-1110

પામોલિન નવા 1120-1190

સનફ્લાવર 1220-1250

મોળું સરસિયંુ 1340-1360

તીખું સરસિયંુ 1420-1440

મકાઇ 1210-1300

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1410-1420

સિંગતેલ લૂઝ 800

રાજકોટ ચાંદી 39250

સોનું 24 કેરેટ 31550

કપાસિયા વોશ 675-678

દિવેલ 1450

મગફળી જાડી 545-780

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3500-3550

એમ એસ 30 3350-3400

ગુજરાત M30 3200-3250

એસ 30 3120-3170

કોલ્હાપુરM30 3150-3200

એસ 30 3050-3100

બેલાપુર M30 3150-3200

બેલા.એસ 30 3050-3100

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,331.70

ચાંદી 16.60

કોમેક્સ સોનું 1,330.88

કોમેક્સ ચાંદી 16.58

પ્લેટિનમ 1009.78

પેલેડિયમ 1039.27

શાકભાજી

રીંગણ 40-200

રવેૈયા 140-400

કોબી 40-80

ફલાવર 100-200

ટમેટા 40-140

દુધી 80-200

કાકડી 240-600

ગિલોડા 140-500

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 60-110

બટાકા ડિસા 70-130

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 200-280

ડું.મહારાષ્ટ્ર 300-380

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 460

કોપર ભંગાર ભારે 453

કોપર આર્મિચર 443

કોપર વાયર બાર 418

એલ્યુ.ઇંગોટ 162

કોપર શીટ કટિંગ 440

ઝિંક 254

લીડ 177

ટિન 1470

એલ્યુ.વાસણ ભં. 125

નિકલ 935

માણસા

રાયડો 620-679

એરંડા 790-818

કપાસ 850-1026

ઘઉં 333-358

બાજરી 320

ગવાર 762-820

અડદ 688

દહેગામ

બાજરી 231-241

ઘઉં 343-347

ડાંગર 350-356

એરંડા 799-806

ગવાર 810-811

રાયડો 640-671

અડદ 690-708

જુવાર 400-545

મગ 730-745

રખિયાલ

બાજરી 230-240

ઘઉં 340-345

ડાંગર 345-355

એરંડા 795-805

ગવાર 805-810

બાવળા

ગુજરાત-17 322

આઇઆર-8 311-400

ટુકડા ઘઉં 348

ટુકડા દેશી 349-381

એરં઼ડા 798-816

રાઈ 614

મગ 906

ચણા 751

મઠ 595

તુવેર 819

સાણંદ

ડાં.ગુ-17 354-363

ગુજરી 312-366

મોતી 308-346

સેન્ટેડ 349 સોનમ 370

ઘઉં 496 280-362

તુવેર 722

અડદ 742

એરંડા 766-795

જીરૂ 3440

ગવાર 835

ગોંડલ

ઘઉં લોકવન 286-374

ઘઉં ટુકડા 294-404

કપાસ 881-1011

મગફળી જીણી 650-850

મગફળી જાડી 600-741

સીંગફાડીયા 616-9014

અેરંડા એરંડી 601-806

તલ તલી 1281-1341

તલ કાળા 1281-1501

અન્ય સમાચારો પણ છે...