િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ચાંદી ચોરસા39200-39600

ચાંદી રૂપંુ 39000-39400

સોનું(99.9) 30850-31150

સોનું(99.5) 30700-31000

હોલમાર્ક 30525

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1550-1570

સિંગ.ન.15KG 1630-1640

દિવેલ 1480-1510

કપાસીયા જુના 1130-1150

કપાસીયા નવા 1220-1230

વનસ્પતિ ઘી 1080-1100

કોપરેલ 3420-3440

સોયાબીન 1350-1360

પામોલિન જુના 1090-1100

પામોલિન નવા 1110-1180

સનફ્લાવર 1190-1210

મોળું સરસિયંુ 1350-1370

તીખું સરસિયંુ 1430-1450

મકાઇ 1180-1280

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1500-1510

સિંગતેલ લૂઝ 890

રાજકોટ ચાંદી 39350

સોનું 24 કેરેટ 31000

કપાસિયા વોશ 637-640

દિવેલ 1580

મગફળી જાડી 630-800

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3630-3680

એમ એસ 30 3530-3570

ગુજરાત M30 3380-3480

એસ 30 3340-3400

કોલ્હાપુરM30 3240-3330

એસ 30 3150-3250

બેલાપુર M30 3200-3300

બેલા.એસ 30 3120-3200

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,334.90

ચાંદી 17.14

કોમેક્સ સોનું 1,337.63

કોમેક્સ ચાંદી 17.21

પ્લેટિનમ 994.32

પેલેડિયમ 1125.35

શાકભાજી

રીંગણ 80-200

રવેૈયા 140-600

કોબી 80-160

ફલાવર 80-160

ટમેટા 40-120

દુધી 40-120

કાકડી 360-440

ગિલોડા 280-700

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 40-80

બટાકા ડિસા 60-140

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 500-600

ડું.મહારાષ્ટ્ર 600-720

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 452

કોપર ભંગાર ભારે 444

કોપર આર્મિચર 435

કોપર વાયર બાર 415

એલ્યુ.ઇંગોટ 159

અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદી ચોરસા39200-39600

ચાંદી રૂપંુ 39000-39400

સોનું(99.9) 30850-31150

સોનું(99.5) 30700-31000

હોલમાર્ક 30525

જૂના સિક્કા 680-800

અમદાવાદ તેલબજાર

સિંગ.જુ.15KG 1550-1570

સિંગ.ન.15KG 1630-1640

દિવેલ 1480-1510

કપાસીયા જુના 1130-1150

કપાસીયા નવા 1220-1230

વનસ્પતિ ઘી 1080-1100

કોપરેલ 3420-3440

સોયાબીન 1350-1360

પામોલિન જુના 1090-1100

પામોલિન નવા 1110-1180

સનફ્લાવર 1190-1210

મોળું સરસિયંુ 1350-1370

તીખું સરસિયંુ 1430-1450

મકાઇ 1180-1280

રાજકોટ છેલ્લા ભાવ

તેલિયા ટીન 1500-1510

સિંગતેલ લૂઝ 890

રાજકોટ ચાંદી 39350

સોનું 24 કેરેટ 31000

કપાસિયા વોશ 637-640

દિવેલ 1580

મગફળી જાડી 630-800

ખાંડ બજાર

એમ.એમ 30 3630-3680

એમ એસ 30 3530-3570

ગુજરાત M30 3380-3480

એસ 30 3340-3400

કોલ્હાપુરM30 3240-3330

એસ 30 3150-3250

બેલાપુર M30 3200-3300

બેલા.એસ 30 3120-3200

કીમતી ધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું 1,334.90

ચાંદી 17.14

કોમેક્સ સોનું 1,337.63

કોમેક્સ ચાંદી 17.21

પ્લેટિનમ 994.32

પેલેડિયમ 1125.35

શાકભાજી

રીંગણ 80-200

રવેૈયા 140-600

કોબી 80-160

ફલાવર 80-160

ટમેટા 40-120

દુધી 40-120

કાકડી 360-440

ગિલોડા 280-700

ચીમનભાઇ પટેલ માર્કેટ

બટાકા દેશી 40-80

બટાકા ડિસા 60-140

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 500-600

ડું.મહારાષ્ટ્ર 600-720

મુંબઈ ધાતુબજાર

કોપર વાયર ભંગાર 452

કોપર ભંગાર ભારે 444

કોપર આર્મિચર 435

કોપર વાયર બાર 415

એલ્યુ.ઇંગોટ 159

અન્ય સમાચારો પણ છે...