• Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પટેલ :
સ્વ. પટેલ પરષોતમભાઇ શીવાભાઇ ૭૨વર્ષ મું. તા. મહેસાણા
સ્વ. પટેલ કંકુબેન ગંગારામદાસ ૯૩વર્ષ મું. રંગપુર તા. વિસનગર
સ્વ. પટેલ માધાભાઇ શામળદાસ ૮૦વર્ષ મું. જેતપુર તા. બેચરાજી
સ્વ. પટેલ રઇબેન મણીલાલ ૭૦વર્ષ મું. કેશણી તા. ચાણસ્મા
સ્વ. પટેલ અંબાબેન અંબાલાલ ૭પવર્ષ મું. રણેલા તા. બેચરાજી
સ્વ. પટેલ રઇબેન વિઠ્ઠલદાસ ૭પવર્ષ મું. ગાંભુ તા. બેચરાજી
સ્વ. પટેલ નરણભાઇ ખોડીદાસ ૭પવર્ષ મું. કીમ્બુવા તા. પાટણ
સ્વ. પટેલ શારદાબેન મુળચંદદાસ ૭૦વર્ષ મું. ડાંગરવા તા. દેત્રોજ
સ્વ. પટેલ રઇબેન અંબાલાલ ૮પવર્ષ મું. શંકરપુરા તા. મહેસાણા
ઠાકોર:
સ્વ. ઠાકોર સેમાજી માનસંગજી ૭૦વર્ષ મું. સીપોર તા. વડનગર
સ્વ. ઠાકોર શંકરજી કુંવરજી ૩પવર્ષ મું. ઉનાવા તા. ઉંઝા
સ્વ. ઠાકોર ખુમાજી મગનજી ૭પવર્ષ મું. નાયતા તા. પાટણ
સ્વ. ઠાકોર નજુબેન પથુજી૮પવર્ષ મું. સમોડા તા. સિધ્ધપુર
જોષી:
સ્વ. જોષી કુરાભાઇ રામસંગભાઇ ૬પવર્ષ મું. ડેડાવા તા. વાવ
સ્વ. જોષી સુરેશકુમાર મણીલાલ ૬૨વર્ષ મું. તા. સિધ્ધપુર
પ્રજાપતી:
સ્વ. પ્રજાપતી ખેમીબેન ઇશ્વરભાઇ ૮૦વર્ષ મું. કડવાસણા તા. મહેસાણા
સ્વ. પ્રજાપતી નાનજીભાઇ કુબેરભાઇ ૭પવર્ષ મું. મગરવાડા તા. વડગામ
સુથાર:
સ્વ. સુથાર ચેહરાભાઇ શંકરભાઇ ૬૦વર્ષ મું. ગણેશપુરા તા. પાટણ
બારોટ:
સ્વ. બારોટ મારૂજી લલ્લુજી ૭પવર્ષ મું. સુણોક તા. ઉંઝા
રાજપુત:
સ્વ. રાજપુત દોલીબેન પ્રતાપજી ૮પવર્ષ મું. મામવાડા તા. સિધ્ધપુર
પંચાલ:
સ્વ. પંચાલ કાન્તીલાલ કેશવલાલ ૮૪વર્ષ મું. તા. મહેસાણા
દરબાર:
સ્વ. દરબાર લક્ષ્મણજી મોતીજી ૮૦વર્ષ મું. તા.કડી
દરજી:
સ્વ. દરજી ભવાનભાઇ ભીખાભાઇ ૯૦વર્ષ મું. ગણેશપુરા તા. સિધ્ધપુર
વાઘરી:
સ્વ. વાઘરી ભાયચંદભાઇ વિહાભાઇ ૮પવર્ષ મું. ગુંજા તા. વિસનગર
રબારી:
સ્વ. રબારી મુળજીભાઇ અરજણભાઇ ૭૮વર્ષ મું. ચાંદણસર તા. સિધ્ધપુર
સેનમા:
સ્વ. સેનમા મફાભાઇ મોહનભાઇ ૭પવર્ષ મું. જેતલવાસણા તા. વિસનગર