રાજકોટ સિનેમા

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
@ કોસ્મોપ્લેક્સ
@ પ્લાનેટ બ્લૂ ૨ સ્ટેટ્સ ૨-૦૦, ૪-૪પ, ૭-૩૦, ૧૦-૧પ
@ રેડ રીવોલ્વર રાની ૧૧-૪પ, ૭-૪પ, ૧૦-૧પ
કાંચી ૨-૧પ, પ-૦૦
@ ગ્રીન કાંચી ૧૨-૦૦, ૧૦-૧પ
રીવોલ્વર રાની ૨-૪પ
સમ્રાટ એન્ડ કંપની પ-૧પ, ૭-૩૦
@ લાઉન્જ ૨ સ્ટેટ્સ ૧૧-૩૦, ૨-૧પ, પ-૦૦, ૭-૧પ, ૧૦-૩૦
@ પર્પલ સમ્રાટ એન્ડ કંપની ૧૨-૦૦, ૧૦-૩૦
ભૂતનાથ રીટન્‌ર્સ ૨-૧પ
મૈં તેરા હિ‌રો પ-૦૦, ૭-૪પ
@ ગેલેક્સી કાંચી ૧૦-૧પ, ૧૦-૩૦
રીવોલ્વર રાની ૧૨-૧પ
૨ સ્ટેટ્સ ૩-૧પ
સમ્રાટ એન્ડ કંપની ૬-૦૦, ૮-૧પ
@ ગિરનાર રીવોલ્વર રાની ૧૦-૦૦, ૩-૩૦, ૬-૩૦, ૯-૩૦
ભૂતનાથ રીટન્‌ર્સ ૧૨-૧પ
@ રાજશ્રી રાણિની એમએમએસ-૨ ૧૦-૦૦
મા બાપના આશિર્વાદ ૧૨-૩૦, ૩-૩૦, ૬-૩૦
રીવોલ્વર રાની ૯-૪પ
@ બિગ સિનેમા
@ સ્ક્રીન-૧ રીવોલ્વર રાની ૧૧-૦૦
કાંચી ૧-૪પ, ૭-૪પ, ૧૦-૪પ
ભૂતનાથ રીટન્‌ર્સ ૪-૪પ
@ સ્ક્રીન-૨ કાંચી ૯-૦૦
સમ્રાટ એન્ડ કંપની ૧૧-પપ, ૮-૧પ
૨ સ્ટેટ્સ ૨-૩૦
રીવોલ્વર રાની પ-૩૦, ૧૦-પ૦
@ સ્ક્રીન-૩ ૨ સ્ટેટ્સ ૧૦-૩૦, ૧-૩૦, ૪-૩૦, ૭-૩૦, ૧૦-૩૦
@ સિનેમેક્સ
@ સ્ક્રીન-૧ કાંચી ૯-૪પ
રીવોલ્વર રાની ૧૨-૪પ
ભૂતનાથ રીટન્‌ર્સ ૩-૩૦
સમ્રાટ એન્ડ કંપની ૬-૩
૨ સ્ટેટ્સ ૯-૩૦
@ સ્ક્રીન-૨ રીવોલ્વર રાની ૯-૦૦, પ-૧૦, ૧૦-પ૦
સમ્રાટ એન્ડ કંપની ૧૧-૪૦
કાંચી ૨-૧૦, ૭-પ૦
@ સ્ક્રીન-૩ ૨ સ્ટેટ્સ ૧૦-૦૦, ૧-૦૦, ૪-૦૦, ૭-૧પ, ૧૦-૩૦