રાજકોટ સિનેમા

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
@કોસ્મોપ્લેક્સ
@પ્લાનેટ બ્લૂ બેવકુફીયા ૧૨-૦૦, ૨-૩૦, પ-૦૦, ૭-૩૦, ૧૦-૧પ
@રેડ બેટલ ઓફ ધ ડેમ્નડ ૧૦-૧પ, ૮-૩૦
ક્વિન ૧૨-૦૦, ૨-૪પ, પ-૩૦, ૧૦-૩૦
@ગ્રીન ૩૦૦ ભાગ-૨ ૧૨-૩૦, ૨-૩૦, ૬-૩૦, ૮-૩૦, ૧૦-૩૦
બેટલ ઓફ ધ ડીમડ ૪-૩૦
@લાઉન્જ બેવકુફીયા ૧૨-૩૦, ૩-૦૦, પ-૩૦, ૮-૦૦, ૧૦-૩૦
@પર્પલ ગુલાબ ગેંગ ૧૧-૩૦, ૭-૪પ
શાદી કે સાઇડ ઇફેકટ ૨-૧પ
ગુંડે પ-૦૦, ૧૦-૩૦
ગેલેક્સી ૩૦૦ ભાગ-૨ ૧૦-૩૦, ૬-૩૦, ૧૦-૩૦
બેવકુફીયા ૧-૦૦, ૩-૩૦
અદભુત યોધ્ધા ૮-૩૦
@ ગિરનાર નેબ‌ર્સ ૧૦-૦૦, ૧૨-૪પ
ગુલાબ ગેંગ ૩-૩૦
બેવકુફીયા ૬-૩૦, ૯-૩૦
@ રાજશ્રી જય હો ૧૦-૦૦
રજવાડી બાપુને રંગ છે ૧૨-૩૦, ૩-૩૦, ૬-૩૦
ગુંડે ૯-૩૦
@ બિગ સિનેમા
@ સ્ક્રીન-૧ ૩૦૦ ભાગ-૨ થ્રીડી ૧૦-૧પ, ૧૨-૪પ, ૩-૧પ, પ-૪પ, ૮-૧પ, ૧૦-૪પ
@ સ્ક્રીન-૨ બેવકુફીયા ૧૦-૦૦, ૧૨-૩૦, ૩-૦૦, પ-૩૦, ૮-૦૦, ૧૦-૩૦
@ સ્ક્રીન-૩ શાદી કે સાઇડ ઇફેકટ ૧-૧પ, ૭-૧પ, ૧૦-૧પ
ક્વિન ૪-૧પ
@ સિનેમેક્સ
@ સ્ક્રીન-૧ બેવકુફીયા ૯-૨૦, ૧૨-૦૦, ૨-૪૦, ૮-૨૦, ૧૧-૦૦
શાદી કે સાઇડ ઇફેક્ટ પ-૩૦
@ સ્ક્રીન-૨ બેવકુફીયા ૧૦-પ૦, ૧-૩૦, ૪-૧૦, ૬-પ૦, ૯-૩૦
@ સ્ક્રીન-૩ ૩૦૦ થ્રીડી હિ‌ન્દી ૯-૪૦, ૧૨-૦૦, પ-૨૦, ૧૦-૪૦
ક્વિન ૨-૨૦, ૭-૪૦